Geloof

Vervang je drie-eenheid

De Qor’aan leert ons dat de profeet Mohammed (vzmh) zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament en de Qor’aan die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes, dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo’n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:”..om te vervullen (Matth 5:17-18)”

De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord ‘hun’ verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van ‘hun’ broeders verschijnen.

Wie zijn ‘hun’ broeders?

Profeet Abraham (vzmh) kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord ‘hun’ wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh).
Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten).

Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden
(Qor’aan 73:15)

Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes(vzmh) en Mohammed(vzmh). Mozes(vzmh) is evenals Mohammed(vzmh) geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader. Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

Mozes(vzmh) werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus(vzmh) werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes(vzmh).

* Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus (vzmh) kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen:
Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17)

Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor’aan staat:

En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (5:49)

Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus.

Mozes(vzmh) en Mohammed(vzmh) stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus (vzmh) werd door Allah verheven naar de hemel.

Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:

Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in den naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven.

Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden

Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament.

En toen Jezus zoon van Maria, zei: “O kinderen van Israël, ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn…..
(Qor’aan 61:6)

Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13

Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.

Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de ‘Geest der waarheid’ is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus (vzmh) over een andere:

En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven.

Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb.

Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: ” Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met ‘andere’? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven.

Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord ‘Periclytos’ de ‘prijzenswaardige’. Men heeft het woord ‘Periclytos’ echter veranderd in ‘Parecletos’ wat betekent ‘de trooster’. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor ‘geest’. Want het Griekse woord voor geest is ‘Pneuma’ en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit ‘andere Pneuma’ gezegd.

Jezus (vzmh) heeft het woord ‘Fhiriclit’ gezegd. Het woord ‘Fhericlit’ komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent ‘de prijzenswaardige’. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed.

Wij zijn van mening dat Jezus (vzmh) Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen.

De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord ‘geest’ uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord ‘profeet’ betekent:

Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is.

Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een ‘komende’ gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al.

Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26)

Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ….. (Johannes 16:7)

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

De zin ‘…dat Jezus Christus in het vlees gekomen is…’ legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is.

God openbaarde in de Qor’aan:

Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. (Qor’aan 5:17)

De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Qor’aan 5:75)

En wanneer Allah zal zeggen: “ O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: “Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. (Qor’aan 5: 116)

Overgave aan de Ene Ware God” – deze hele zin voor het ene woord ‘Islaam’.

Wat bedoelt men hier met ‘overgave’? Het betekent complete gehoorzaamheid, met liefde en wil. In Bijbelse taal betekent dit ‘de geboden in acht nemen’ of ‘de wil van God uitvoeren’. We vinden deze uitspraken op veel plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament. Hier volgen een paar voorbeelden.

In het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, onder de titel “De eisen van God”: “[Israël (een naam van de Profeet Jacob – aleyhi sallam), bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud naleeft; dan zal het u goed gaan.” [Deuteronomium (10:12-13)]

Dit vers geeft duidelijk aan, dat God van de mensen het volgende verlangt:

Hem te vrezen
Zijn paden te bewandelen
Van Hem te houden
Hem te dienen met hart en ziel
Zijn geboden te onderhouden

Eén zin die dit bovenstaande samenvat is het volgende “Complete, liefhebbende en welwillende overgave aan Hem” en één woord voor deze zin is “Islaam”.

Als God redelijk en rechtvaardig is, zal Hij niet het ene van de Israëlieten eisen en iets anders van de Arabieren, de Indische mensen of de Nederlanders. Hij is God voor alle mensen op de wereld; Hij is de Schepper van alles. Daardoor is het overduidelijk, dat God niets anders van de mens wil, dan dat hij een ‘Moslim’ (iemand die zich aan God overgeeft) jegens Hem is.

Niet alleen dit, God wil dat de mens door en door ‘Moslim’ is, op ieder ogenblik een ‘Moslim’ en een ‘Moslim’ waar hij zich ook maar bevindt, zoals we kunnen lezen onder de volgende titel “Het grote gebod” in Deuteronomium: “Hoor, o Israël: de Heer onze God is één Heer. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd deze woorden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.” [Deuteronomium (6:4-9)]

Dezelfde boodschap werd door alle Profeten van God verkondigd. Enkele voorbeelden uit het Oude Testament:

Jozua (aleyhi sallam) in zijn afscheidsrede: “En Jozua zei tegen de mensen: ‘Gij zijt getuigen tegen jullie zelf, dat jullie hebben gekozen voor jullie Heer, om Hem te dienen.’ En zij zeiden: ‘Wij getuigen.’ ‘Wel, daarom leg de vreemde goden die onder jullie zijn terzijde’, zei hij, ‘en neig jullie harten naar de Heer God van Israël.’ En de mensen zeiden tegen Jozua: ‘De Heer onze God zullen we dienen en Zijn stem zullen we gehoorzamen.'” [Jozua (24: 22-24)]

Samuël (aleyhi sallam) sprak zijn volk toe: “Indien Gij de Heer zult vrezen en Hem zult dienen en Zijn stem zult gehoorzamen en niet tegen de geboden van van uw Heer in opstand komt, dan zult zowel Gij als de koning die over u regeert de Heer God blijven volgen…. maar ik zal u de goede en het rechte pad onderwijzen; vrees slechts de Heer en dien Hem in waarheid met geheel uw hart.” [I Samuël (12: 14&24)]

David (aleyhi sallam) instrueerde Salomon (aleyhi sallam): “Toen David zijn einde voelde naderen, droeg hij zijn zoon Salomon op: ‘Ik moet nu heengaan, net als iedereen. Wees sterk en laat zien dat je een man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer, je God: gehoorzaam Hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet er onderneemt.” [I Koningen (2:1-3)]

Salomon (aleyhi sallam) adresseerde zijn gemeente: “Dat alle mensen van de aarde mogen weten dat de Heer God is en dat er niemand anders is. Laat uw hart daarom perfect met de Heer onze God zijn, om Zijn statuten te bewandelen en Zijn geboden te onderhouden, zoals heden.” [I Koningen (8:60-61)]

In het Nieuwe Testament ontdekken we dat Jezus (aleyhi sallam) hetzelfde onderwijst; de geboden te onderhouden en de wil van God te volgen, met andere woorden zich over te geven aan de wil van God.

Enkele voorbeelden :

Het eeuwige leven door overgave aan Gods bevelen: “En aanschouw, er kwam iemand en die zei tegen hem: ‘Goede meester, welke goedheid kan ik doen, opdat ik het eeuwige leven zal hebben?’ En hij zei tegen hem: ‘Waarom noem je mij goed? Er is geen goed, behalve Eén, dat is God, maar als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden'” [Mattheüs (19:16-17)]

Het koninkrijk der hemelen door overgave aan de wil van God: “Niet iedereen die tegen mij zegt: ‘Heer, Heer’ zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, behalve hij die de wil van mijn Vader die in de hemel is, uitvoert.” [Mattheüs (7:21)]

Zelfs het woord ‘overgave’ is gebruikt: “Geef jullie daarom over aan God” [ Jacobus (4:7)]

Hoe mooi Jezus (aleyhi sallam) zijn islamitische missie verklaarde: “Mijn vlees is om de wil van Hem Die me heeft gezonden te doen en Zijn werk af te maken” [Johannes (4:34)]

Hoe nederig Jezus (aleyhi sallam) zijn overgave aan God had getoond: “Van mezelf kan ik niets doen; zoals ik het hoor, zo oordeel ik, want ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader, die me gestuurd heeft.” [Johannes (5:30)]

Jezus (aleyhi sallam) erkende Moslims (degenen die zich aan God overgeven) als zijn broeders en zusters: “Want wie ook maar de wil van mijn Vader Die in de hemel is doet, hij is mijn broeder en zuster en moeder.” [Mattheüs (12:50)]

* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18

* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18

* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18

* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22

* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13

* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12

* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11

* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1

* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13

* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3

* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6

* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39

* Zal na de Messias komen; Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7

* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13

* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6

* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8

* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8

* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8

* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10

* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4

* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Habakuk 3:6-7, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8

* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44

* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10

* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7

* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5

* Zal met een Wet komen; Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4

* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19

* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12

* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17

* Zal de Arabieren verzamelen bij het heilige Huis van God; Jesaja 60:7, Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9

* Zal koning worden; Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43

* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5

* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10

* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9

* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13

* Zijn komst zijn uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10

* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21

* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41

* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35

* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25

* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2

* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35

* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17

* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psal

Verder willen we u niet onthouden van het volgende vers waarin God duidelijk maakt wat zijn dienaren zeggen over Hem en Zijn boodschappers.

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Een der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (Qor-aan 5:73)

2 Comments

 1. Avatar
  Jezus

  De Qor’aan is GEEN geloof maar een religie afgeleid van het Christen geloof. Het is een jong geloof dat NA het christendom is ontstaan door een marktverkoper die een manier zocht om rijk te willen worden en dus het Christendom misbruikt heeft en tot een religie heeft gemaakt.

  Het is een feit dat De Qor’aan niet het geestelijke in de mens nar boven brengt maar de mens van vlees en bloed probeert goed te maken. Stom want een mens zal niet alleen van brood leven staat er geschreven. M.a.w. we zijn als mens van vlees en bloed maar hebben een geest waarmee we denken en daarna spreken en handelen.

  Als je in coma ligt dan ben je een mens van vlees en bloed en kun je niets doen. Maar als je pijn voelt dan is het de geest die je verteld dat je pijn hebt.

  De Qor’aan kent dat verschil niet en leeft bij wat ze ziet en niet bij wat ze niet kan zien maar er toch is.

  Jezus is als mens van vlees en bloed op arde gekomen en is dood gegaan als mens aan het kruis maar zijn geest heeft duidelijk gemaakt dat je de dood kan overwinnen door als geest weer levend te worden in het zelfde lichaam van Jezus. Maar ook dit is Academisch niveau voor de moslim die dit niet kan begrijpen.

  Hier een leugen van de De Qor’aan.
  Men praat over Johannes 15:26
  Wat staat er…
  “Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen”

  En wat zegt de Qor’aan?
  Dat Mohamed, die er overigens nog niet geboren was toen Jezus op aarde was. Hij had nog niet eens een luier want de moslim Religie is een jong religie en het Christendom van Jezus het eerste geloof dat al 2000 jaar VOOR Mohamed bestond, terug komt om te openbaren wie Jezus is.
  Wel Mohamed mag blij zijn dat Jezus er was zodat hij bevrijding kon krijgen en verlossing van gebondenheid.

  Wie geneest de zieken? Jezus! en niet Mohamed.
  In de naam van Mohamed kun je geen demonen verdrijven en ook geen zieken genezen en ook geen doden opwekken. Dat kan alleen door de naam van de enige geboren zoon van El Shaddai, Jezus Christus.

  Bekeer je tot Jezus want alleen Hij kan je bevrijding en verlossing bieden van een zondig leven. Goed willen doen is niet de manier om in de hemel te komen. Neen. Door je te dopen in de naam van Jezus, je bekeren van zonde en al je zonde opbiechten aan de Vader zal je in de Hemel komen. Doe je dat niet dan zal je echt verbranden in de hel.

  Let op: Het Christendom is de waarheid die al eerder en voor het moslim religie bestond. Het is het aller grootste geloof op AARDE!

 2. Avatar
  V

  Hallo Jezus,

  Je hebt een interessant kijk op zaken. Jij hebt zo te lezen jouw geloof en ik de mijne.

  Peace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.