Nieuws

Vervang je pedofilie

Wat is er toch met onze christelijke priesters mis dat ze in hun toewijding met hun behoeftes komen tot kinderen? Wereldwijd zijn er honderden, misschien wel duizenden kinderen misbruikt door priesters en nonnen. De priesters en nonnen zijn de vertegenwoordigers van het christendom. Maar ja; het christendom gaat tegenwoordig nergens meer over. Vooral als we het aantal gevallen van kindermisbruik bekijken dan wijzen de incidenten eerder op een structureel probleem dan een sporadisch.

In hun ijdelheid proberen de vertegenwoordigers van de kerk hun schuld te verdoezelen door jarenlang te zwijgen over het onrecht dat collega-priesters en nonnen begingen jegens onschuldige kinderen en kritiek formuleren ze erg ongelukkig als antisemitisme. Door te zwijgen erken je de ernst van de zonde niet en dit is nog ergens dan de zonde zelf; juist deze mensen willen het Woord van God verkondigen aan God schepsels terwijl deze zelf de regels naar eigen wensen aanpassen.

Kijken we echter naar actuele gebeurtenissen rondom de comissie-Adriaenssens dan zien we dat deze commissie in elke richting wordt tegengewerkt door de justitie/kerk. Scheiding staat en kerk; laat me niet lachen. Al is het door de inbeslagname van de 475 dossiers met als gevolg het ontslag van voorzitter. Ex-minister Stefaan de Clerk wil zogenaamd het vertrouwen herstellen. Een wijze les voor deze meneer de Clerk; vertrouwen herstellen kan alleen door schoon schip te maken.

Wellicht is het de manier waarop de vertegenwoordigers van de kerk hun boodschapper Jezus (vzmh) vereren en verheven tot een goddelijke entiteit. En door leugens te spreiden over zijn zogenaamde dood, en dat hij voor de zonden van de christenen is gestorven; wat christenen zogenaamd vrijwaard van enige onthouding in dit aardse leven. Want Jezus (vzmh) is niet gestorven voor uw zonden of mijn zonden. God (swt )heeft hem tot zich genomen voordat kwaadwillende hun onrecht konden botvieren op onze liefdevolle boodschapper. Daarnaast heeft God (swt) u van niets anders gevraagd dan dat u zich aan de 10 geboden houd. Voor de duidelijkheid geven we u een opsomming.

  1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
  4. Eer uw vader en uw moeder.
  5. Gij zult niet doden.
  6. Gij zult geen onkuisheid doen.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

God (swt) heeft nergens in de heilige geschriften gevraagd aan de mens om celibatair te leven; de mens is immers niet gemaakt om celibatair te leven. God(swt) wil dat we gelukkig worden en een gezin stichten. Maar ja; de priesters kijken daar anders tegenaan met als gevolg dat ze met hun behoeften tot kinderen komen. Een doodzonde. Alsof je deugd van het celibaat immers meer weegt dan de ontucht met een kind. God mag het weten.

Het meest verachtelijke om te verkondigen over God is een leugen, vooral als het verwoord wordt door pedofiele priesters die moedwillig de christelijke leer verkeerd interpreteren en laten we de herhalingen niet vergeten van de halfgeletterde schepsels. Maar toch blijven ze verkondigen dat Jezus (vzmh) meer is dan een mens en een boodschapper van God en daarmee doen ze niets meer dan hunzelf te kort. God (swt) is zichzelf genoeg.

Het is een van de grootste zondes die je kunt begaan als mens nadat de kennis tot je gekomen; het vereenzelvigen van meerdere aan God, De Enige Schepper. Dat betekent dat elke vorm van de drie-eenheid als leer verkondigen een HOOFDZONDE is.

Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg:”Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. De Joden en de Christen zeggen:”Wij zijn Allah’s kinderen en Zijn geliefden.” Zeg:”Waarom straft Hij u dan voor uw zonden? Neen, gij zijt mensen onder degenen die Hij schiep. Hij vergeeft, wie Hij wil en Hij straft, wie Hij wil. En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en wat daartussen is en tot Hem is de terugkeer. (Qo-raan 5:17-18)

Verder verhullen ze met hun leugens hetgeen God heeft openbaard in hun eigen boek over de laatste profeet Mohammed (vzmh). Let op het woord “hun” broeders.

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

In hun blindheid houden ze er allerlei hedonistische rituelen erop na zoals het celibatisme met alle gevolgen vandien. Priesters die een hoofdzonde plegen proberen met het celibatisme God te behagen, maar doen daarin hunzelf te min, plegen onkuisheid, missen de geestelijke groei bij het stichten van een gezin.

En zegt niet – vanwege de leugens die uw tong spreekt – “Dit is wettig en dat is onwettig”, om een leugen tegen Allah te verzinnen. Degenen, die een leugen tegen Allah verzinnen, slagen nooit. (Qo-raan 16:116)

De Jehova’s getuigen vallen op doordat ze zich afzonderen van de grote groep dwalende door de christelijke leer naar de letter te leven; Jehova’s getuigen plegen geen hoofdzonde door meerdere aan God toe te voegen; daarnaast verklaren zich niets onwettig wat God (swt) wettig heeft gemaakt; denk aan het stichten van een gezin in tegenstelling tot de christenen.

Waar het christendom eerst een monotheistisch geloof was is het nu wel duidelijk veranderd in een polytische geloof waarin dus meerdere goden worden verheerlijkt. Daarnaast staan er in de Bijbel nog veel verzen over het verbod van alchohol ondanks de massale productie, consumptie en marketing van het bedwelmende goedje.

(Efeziërs 5:18; 1 Korintiërs 6:12) (Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; 29:6; Rechters 13:4,7,14; 1 Samuël 1:15; Spreuken 20:1; 31:4,6; Jesaja 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Micha 2:11; Lucas 1:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.