Geloof, Nieuws

Speciaal voor de tumor van Wilders

Na aanleiding van de zwak onderbouwde argumentatie van de blonde heikneuter van een Wilders, dat onze Profeet Mohammed(vzmh), als gevolg van een “tumor” in zijn hoofd, de Koran zou hebben “uitgedacht”, presenteren we hierbij  de meest besproken en de meest liefdevolle versen uit de Heilige Koran. Te beginnen met een toepasselijke vers als antwoord op de ongelovige uitspraken van Wilders.

Maar zij zeggen: De Koran is een weefsel van droomen; hij heeft dien uitgedacht; hij is een dichter; laat hem dus met een wonder tot ons komen, op dezelfde wijze als de profeten werden gezonden. Koran hfst 21 vers 5.

De atmosfeer

En wij hebben de hemel gemaakt tot een beschermend dak; niettemin wenden zij zich van Deze tekenen. Koran hfst 21 vers 32

Uitleg de Atmosfeer: De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen. Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn.

De Big Bang

Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? Koran hfst 21 vers 30

Uitleg de Big Bang: Al het leven is ontstaan uit water, zonder water geen leven. Vandaar wetenschappers nu zoeken naar vruchtbare planeten (met water dus) want zonder water hoef je ook geen ander leven te verwachten.

Uitbreiding van het heelal

Voorzeker Wij bouwden de hemel door onze macht en waarlijk Wij zijn het die hem uitbreiding gaven. Koran hfst 51 vers 47.

Uitleg uitbreiding van het heelal: Aan het begin van de twintigste eeuw hebben de Russische natuurkundige Alexander Friedmann en de Belgische kosmoloog Georges Lemaitre theoretisch uitgerekend dat het universum voortdurend in beweging is en dat het uitdijt. Dit feit werd door gegevens verkregen uit observaties in 1929 bevestigd. Terwijl Edwin Hubble, de Amerikaanse astronoom de hemel met zijn telescoop bekeek, ontdekte

hij dat de sterren en melkwegstelsels voortdurend van elkaar af bewogen. In een universum waarin alles voortdurend van elkaar af beweegt, betekent dit een voortdurend uitdijend universum.

Voortbeweging van het melkwegstelsel

En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dit is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. Koran hfst 36 vers 38.

Uitleg: De zon beweegt samen met de sterren zweeft met een snelheid van 720.000 km per uur naar een bestemming dat APEX wordt genoemd.

Rondheid van de Aardbol.

En ook de aarde spreidde Hij uit. Koran hfst 79 vers 31

Ontstaan van de atmosfeer en zwaartekracht

Dan wendde Hij zich tot de hemel terwijl deze een soort rook was en zei hiertegen en tot de aarde: “komt beide, willens of onwillens”. Zij zeiden: “wij komen gewillig”. Koran hfst 41 vers 11.

Functie van de bergen.

En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat gij niet geschokt zult worden en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan. Koran hfst 16 vers 16

Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid? En de bergen als de palen opgezet? Koran hfst78 vers 7-8

Uitleg functie van de bergen: bergen nagelen de platen aan de aardkorst vast, door zich op de bevestigingspunten van deze platen, boven en onder het aardoppervlakte, uit te strekken. Op deze manier bevestigen zij de aardkorst en voorkomen zij dat deze over de magmalaag of tussen de platen gaat zwerven. Kortom, we kunnen de bergen als spijkers zien die stukken hout vasthouden. Deze bevestigende functie van de bergen wordt in de wetenschappelijke literatuur met de term ‘isotasie’ aangeduid.  Isotasie: algemeen evenwicht op de aardkorst bereikt door een stroom van rotsmateriaal, onder het oppervlakte onder gravitationische druk.

Regen

En Die water in de juiste maat van de hemel neerzendt, waardoor Wij een dood land doen herleven. Zo zult ook gij worden opgewekt. Koran hfst 43 vers 11.

De wind

En in de verandering van de winden, zijn eveneens tekenen voor een volk, dat zijn verstand gebruikt. Koran hfst 45 vers 5

Bestuivende winden

En Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dat te drinken en gij zijt niet degene die het vergaart. Koran hfst 15 vers 22

Uitleg bestuivende winden: Uit de woorden “bestuivende winden” blijkt dat niet iedere wind het bestuivende werk kan doen. Dit is ook wat de wetenschap heeft kunnen achterhalen. De wind moet een bepaalde snelheid hebben om te kunnen bestuiven. Alle lof zij aan Allah die alles op elkaar heeft afgestemd.

Tot voor kort wist niemand dat de wind ook het bestuivende werk deed. God heeft de taak van de wind vergemakkelijkt, door de stuifmeelkorreltjes van microscopische ballonnetjes te voorzien en door de paardebloem een parachute gegeven. De esdoorn heeft vleugels gekregen om te vliegen. Het komt zelfs voor dat het stuifmeel van bepaalde bomen honderden kilometers door de wind wordt vervoerd, om elders hun soortgenoten te bevruchten.

De waterkringloop

Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? Koran hfst 24 vers 45

Hij is Allah, die de winden zendt welke de wolken doen oprijzen. Dan verspreidt Hij ze in de lucht zoals Hij wil, dan hoopt Hij ze laag op en gij ziet regen uit hun midden stromen. Koran hfst 30 vers 48

Hebt gij niet gezien, dat Allah water van de hemel neerzendt en het in de aarde doet binnendringen tot (het vormen van) bronnen? Koran hfst 39 vers 21

Het vers dat Cousteau de juiste weg wees

Hij heeft de zeeën gescheiden, die elkaar eens zullen ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren. Koran hfst 55 verzen 19 – 20.Scheiding van zeeën

Uitleg zeeën: De eigenschap van zeeën, n.l. dat ze bij elkaar komen, zonder dat er vermenging met elkaar plaatsvindt, is pas onlangs door oceanografen ontdekt. Door de fysieke kracht, die “oppervlaktespanning” genoemd wordt, vermengen de wateren van naast elkaar liggende zeeën zich niet met elkaar. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in dichtheid van hun wateren, de oppervlaktespanning voorkomt de menging met elkaar, net alsof er een dunne muur tussen hen is.

Gemeenschappen

En er is geen beest dat op de aarde kruipt, noch een vogel die op zijn vleugels vliegt, of zij vormen gemeenschappen, zoals gij. Koran hfst 6 vers 38

Relativiteit van Tijd

En waarlijk, een dag met jullie Heer is als duizend jaren van jullie berekening. Koran hfst 22 vers 47

Hij regelt (alle) zaken van de hemelen en de aarde, dan zal het (de zaak) op een dag, die een duizend jaar van jullie berekening duurt naar Hem opstijgen. Koran hfst 32 vers 5

De engelen en de geest stijgen naar Hem op in een dag waarvan de tijd vijftigduizend jaren is. Koran 70 vers 4

Uitleg relativiteit:Tegenwoordig is de relativiteit van tijd een bewezen wetenschappelijk feit. Dit werd door de relativiteitstheorie van Einstein, in het begin van de 20ste eeuw, duidelijk gemaakt. Tot dat moment wisten de mensen niet dat tijd een relatief concept was, en dat het afhankelijk van de omgeving, kon veranderen. Maar de vermaarde wetenschapper Albert Einstein heeft dit feit duidelijk in zijn relativiteitstheorie bewezen. Hij liet zien dat tijd afhankelijk is van massa en van snelheid

Alles in paren

Glorie zij Hem, die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en hun soort en van wat zij niet kennen. Koran hfst 36 vers 36

Uitleg Alles in paren: Een van de meest interessante aspecten zijn de voorbeelden van paren die Allah de Almachtige in dit vers geeft: 1. Paren die de aarde voortbrengt. 2. Paren van hun soort. 3. Vele andere paren die wij niet kennen.

Laten we eerst, om de boodschap van dit vers te ontdekken, naar de conclusies kijken die de wetenschap heeft getrokken in het licht van recente onderzoekingen. De ontdekking van de positron door de natuurkundige Anderson kan als het keerpunt van natuurkunde in zijn tijd worden gezien. Het was Maurice Dirac die het eerst pariteit (gepaarde schepping) aannam. Pariteit is een basisprincipe in de moderne natuurkunde. Elk deeltje in het universum heeft een bepaalde lading en/of draaiing. Wanneer een deeltje is gevormd wordt een “tegenhanger” of antideeltje gemaakt, want wezens worden altijd in paren geschapen. Ook de nucleaire natuurkunde gaat ervan uit dat elk deeltje samen met zijn tegenovergestelde partner bestaat. De meest beroemde van deze zijn: De positron, antideeltje van de elektron; De antiproton, antideeltje van de proton; De antineutron, antideeltje van de neutron;

1. PAREN …Van wat de aarde voortbrengt… Dit gedeelte van het vers wordt door sommige deskundigen beschouwd, als een verwijzing naar het plantenrijk. Deze interpretatie is incompleet, het vers beperkt zich niet alleen tot planten. De eerste categorie van het vers omschrijft de beperkingen van derde. Het zou verkeerd zijn als iemand de zin: “…en van wat zij niet kennen” interpreteerde als een verwijzing naar elektriciteit of magnetisme. Paren die door de aarde worden gemaakt kunnen als volgt worden opgesomd:

* Gelijke paren die in hun natuurkundige of chemische kwaliteit verschillen: Bijvoorbeeld metalen en niet-metalen.

* Biologische tegenovergestelde paren: Mannelijke en vrouwelijke sekse van planten.

Allah is Degene die het water uit de hemel stuurt en daarbij brachten Wij paren planten voort, ieder verschillend van de ander. (Koran 20:53)

…en Hij maakte van elke vruchtsoort in twee geslachten op… (Koran 13:3)

Tegenwoordig weten we dat het fruit van een plant of boom door sexuele eigenschappen ontstaat

* Mannelijke en vrouwelijke sexe bij dieren: Ook de chromosomen komen in paren voor; In chromosomen wordt het erfelijk materiaal opgeslagen, het mannelijke y- chromosoom en het vrouwelijke x-chromosoom. * Natuurkundig tegenovergestelde paren: Elektrisch verschillende paren; positief en negatief geladen ionen.

* Magnetisch tegenovergestelde paren: De polen van een magneet verhouden zich als Noord en Zuid.

2. PAREN ………Van hun soort………. Er zijn verschillende betekenissen aan dit vers verbonden: a) man en vrouw (tegenovergestelde partners). b) persoonlijkheids trekken, bijvoorbeeld: gemeen/medelijdend, moedig/laf, gul/gierig. c) eigenschappen met tegenovergestelde waarden, bijvoorbeeld: huichelarij/attentie, vreedzaamheid/naïviteit.

3. PAREN …van wat zij niet kennen. De wet van gepaardheid betrekt alle verschijnselen van materie en energie: * Processen van energie-emissie en opname die de natuurkunde alleen de laatste tijd heeft doorgrond. Alhoewel we deze processen nog niet helemaal begrijpen, weten we we van bet bestaan van zwarte gaten en quasars waar energie wordt geabsorbeerd. Deze twee regio’s die lijken paarsgewijs voor te komen en oefenen tegen invloeden op elkaar uit. * Krachten van aantrekking en afstoting, vooral zwaartekracht gecompenseerd door middelpuntvliedende kracht. Als de tegenstelling van deze krachten niet bestond zouden alle planeten in hun zonnen vallen of in de ruimte worden gesmeten. Zwaartekracht en draaiende bewegingen zorgen samen voor een evenwichtige situatie in het universum. Wanneer wij dit evenwicht vanuit het standpunt van onze aarde en het universum onderzoeken, komen we een perfect uitgebalanceerde harmonie tegen. Alle lof behoort aan Allah, die alles in paren heeft geschapen.

Toestand ongelovigen

..( het toestand van de ongelovigen) is als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf waarboven wolken zijn, duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien; en hij aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. Koran hfst Het licht vers 40.

Rotatie van de aarde

En gij ziet de bergen en denkt dat ze onbeweeglijk zijn terwijl ze als wolken voorbij gaan. Dit is het werk van Allah Die alles volmaakt heeft geschapen. Voorwaar,Hij is goed op de hoogte van hetgeen u doet. Koran hfst 27 vers 89.

O, groep djinn en mensen; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijven, probeert dit dan.

Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen. Welke gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen. Koran hfst 55 vers 34 – 35.

Transformatie van leven en dood.

Hij brengt de levenden uit de dood voort en Hij brengt de doden uit de levenden voort en Hij geeft de aarde leven na haar dood en evenzo zult gij worden voortgebracht. Koran hfst 30 vers 19.

Zuurstof

Hij is het, Die uit een groene boom voor u vuur voortbrengt, en ziet gij steekt er uw brandstof van aan. Koran hfst 36 vers 80.

De geboorte van een mens

Wij schiepen jullie, waarom geloofden jullie dan niet? Vertel Mij dan over het menselijke zaad dat jullie uitstoten. Zijn jullie het die het geschapen hebben of zijn Wij de Schepper?Koran hfst 56 vers 57-59

Denkt de mens dat hij alleen wordt gelaten. Was hij geen gemengd mannelijke afscheiding die uit werd gegoten? Koran hfst 75 vers 36-37

En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uitreksel van nietige vloeistof. Koran hfst 34 vers 8-9.

Die alles wat Hij geschapen heeft goed maakt en Hij begon de schepping van de mens van klei. Toen maakte Hij hun nageslacht van een extract van uitgestoten vloeistof. Koran hfst 32 vers 7-8

DNA

Waaruit heeft Hij de mens geschapen? Uit een kleine levenskiem schept Hij en stelt zijn verhouding vast. (Fakaddarahoe)Koran hfst 80 verzen 17- 18.

Gemengde levenskiem

Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem (Nutfatin amsjaadj) geschapen. En hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen. Koran hfst 76 vers 2.

Alaqa 

Lees in de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens schiep uit alaq. Koran hfst 96 verzen 1-2.

Geschapen uit stof

O mensen indien gij twijfelt over de opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klompje vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel. Koran hfst 22 vers 5.

De veilige plaats

Voorwaar Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Koran hfst 23 vers 13.

Uitleg de veilige plaats: Met een veilige plaats wordt bedoeld in de buik van de vrouw.

De drie embryonale lagen.

Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping na schepping, drie sluiers van duisters. Koran hfst 39 vers 6.

Uitleg de drie embryonale lagen: Deze drie lagen bieden extra veiligheid en beschermen de baby tijdens de zwangerschap. Deze drie lagen zijn van groot belang in verband met de groei van het embryo en de foetus. Het blootstellen aan daglicht kan de groei verstoren en misvormingen veroorzaken. De drie lagen zijn: 1e laag: de baarmoeder 2e laag: vruchtwaterzak 3e laag: het buitenste vruchtvlies, het chorion

Fout vlees

Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene waarover een andere naam dan die van Allah is uitgeroepen verboden. Koran hfst 2 vers 174.

Uitleg fout vlees: Het is wetenschappelijk bewezen dat het eten van varkensvlees dermate ongezond is, dat het verschillende ziekten met zich mee kan brengen. De ziekte trichinose wordt veroorzaakt door de trichinella spiratis worm, welke voornamelijk te vinden is bij varkens. Mensen raken meestal besmet door het eten van een ingekapselde larve in rauw of onaangebakken varkensvlees (-producten).

De vlieg

O mensen, een gelijkenis wordt gegeven, luistert er naar. Voorzeker, degenen die gij in plaats van Allah aanbidt kunnen zelfs geen vlieg scheppen, al zouden zij daar allen toe samenwerken. En indien een vlieg iets van hen zou wegnemen, zouden zij dat niet kunnen terugnemen. Zwak is zowel de zoeker als de gezochte. Koran hfst 22 vers 74.

Uitleg de vlieg. Een vlieg verteert zijn eten voordat deze het naar binnen werkt. Door middel van het zuur in de maag naar buiten te werken verteert het voedsel van de vlieg nog voordat het in het lichaam van de vlieg komt. Hierdoor is het dus onmogelijk het gene wat de vlieg heeft weggenomen terug te vinden.

Vingertop

Zeker, Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen. Koran hfst 75 vers 4

Uitleg vingertop: De nadruk op de vingertoppen heeft een hele speciale betekenis. Dit is zo, vanwege het feit dat de vorm en de details van elke vingerafdruk, uniek voor de betreffende persoon zijn. Iedereen die leeft of ooit in deze wereld heeft geleefd, heeft een uniek paar vingerafdrukken.

Kennis is er niet om het bedrijven van wetenschap of eer, maar om het erkennen van de Alwetende Schepper. Werkelijke tekenen zijn er voor mensen die hun Heer Allah willen erkennen.

La illaha ila Allah wa Muhammed Rassullah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.