Nieuws

Vervang je toevalligheden

Volgens Wikipedia kan toeval worden gezien als het voorkomen van gebeurtenissen waarvoor geen doeloorzaak te vinden is, of die ontstaan door stochastisch proces. Het begrip toeval is dan ook terug te vinden in vele westerse wetenschappen zoals o.a. de wiskunde, filosofie, de natuurkunde, biologie en de psychologie. Zoals we kunnen zien heeft het begrip toeval niet alleen exacte wetenschappers gefascineerd maar ook wat meer filosofische zoals Aristoteles en Nietzsche die schreven over de paradox mbt het Determinisme.

In de psychologie zien we psycholoog Jung de toevallige reeksen toch te verklaren door het te verbinden met andere gebeurtenissen en noemde het synchroniciteit. Jung zegt zelf over synchroniciteit:

“Synchroniciteit is niet raadselachtiger of geheimzinniger dan de discontinuïteiten in de fysica. Het is slechts de vastgeroeste overtuiging van de almacht van de causaliteit die het verstand moeilijkheden bereidt en die het ondenkbaar doet schijnen dat er oorzaakloze gebeurtenissen zouden kunnen voorkomen of bestaan… Zinvolle coïncidenties zijn denkbaar als zuivere toevalligheden. Maar naarmate hun aantal toeneemt en de overeenkomst groter en nauwkeuriger is, wordt het steeds minder waarschijnlijk en meer ondenkbaar dat hier sprake van toeval is. Dat wil zeggen: ze kunnen niet meer voor zuiver toeval doorgaan, maar moeten bij gebrek aan causale verklaringen als ordeningen volgens een bepaald plan opgevat worden… Hun ‘gebrek aan verklaarbaarheid’ bestaat niet alleen uit het feit dat de oorzaak onbekend is, maar ook uit het feit dat zo’n oorzaak met onze verstandelijke capaciteiten niet denkbaar is”.

 

In de natuurkunde en voornamelijk in het kwantummechanica naar voren gebracht door o.a. Max Planck en Niels Bohr wordt toeval resoluut ontkracht met de stelling dat elk deeltje, hetzij foton of elektron zich afhankelijk van de waarneming als een golf of een klassiek deeltje voortbeweegt. Anders gezegd; een waarneming op dit niveau is afhankelijk van de persoon die het waarneemt. Het deeltje ‘kiest’ pas voor een van de 2 mogelijkheden op het moment dat het waargenomen wordt.

In de wiskunde en de algebra zien we dat de term toeval wordt gebruikt voor het opstellen van modellen(Bell Curve) voor gebeurtenissen en het classificeren van onverklaarbare gebeurtenissen. Verder in de wiskunde zien we allerlei modellen voor het berekenen van kansen en het opstellen van statistieke modellen voor het (mis)bruik van de publieke opinie op een scala aan aspecten van de wetenschap tot de politiek en de economie. Zo kennen we allemaal de steekproef maar weinig kennen de volledige telling (census).

Maar ondanks dat de deze modellen zijn opgesteld door wetenschappers/speculanten, blijft er een altijd een onzekerheidsfactor wat een niet te onderschatten rol speelt, waardoor deze modellen dus eigenlijk als waardeloos kunnen worden beschouwd. In 2007 in kaart gebracht door de intelligente Nassim Nicholas Taleb met het Black Swan effect.

Van alle wetenschappen zien we dat de term toeval binnen de biologie wel het meest misbruikt wordt door biologen, verwoord en verkondigd in wat we tegenwoordig kennen als de evolutietheorie. Dat de evolutietheorie een van de meest gruwelijke en verwerpelijke ideologen dat mag gezegd worden. Het is een theorie wat toeval heeft gekroond met de creatie van al het leven dat we tegenwoordig kennen, ervaren en gebruiken. Het is niet voor niets dat vele biologen in hun oneindige honger naar het bewijzen van hun gelijk, meerdere keren zijn gepakt op fraude die te maken hadden met het opzettelijk manipuleren van de resultaten van een onderzoek  of bijvoorbeeld het toevoegen van de resten van een aap met bijvoorbeeld de schedel van een mens om de missing link te kunnen aantonen en de subsidiestroom te laten continueren. Niets meer dan ijdel gedrag als je gegeven leven wijdt aan het ontkrachten van het gegevene.

Dat vele biologen gebukt gaan onder de schaduw van wantrouwigheid en onbezonnenheid vanwege alle schandalen van hun opportunistische en leugenachtige collega’s is natuurlijk een zonde. Dat er wel integere en eerlijke biologen die hun bevindingen publiceren mag ook gezegd worden.

Toevalligheid is de basis en het fundament van de evolutietheorie en is voor darwinisten op de een of andere manier de heilige graal. Mensen die de leer van de verbitterde Darwin accepteren worden verleid met een lege dop. Het werkt wel voor veel mensen in de zin dat ze zich kunnen bevrijden van verplichtingen naar de maatschappij en zichzelf. Ze kunnen de zware last, die we beter kennen als ons geweten of verantwoordelijkheid dan eindelijk naast zich neerleggen en “volledig “ leven voor zichzelf. Je bent immers binnen de evolutietheorie immers niet meer dan een toevallig ontstane, wellicht autonoom functionerende, strijdende aap.

Geweld wordt immers binnen de evolutietheorie niet afgekeurd maar juist aangemoedigd; het recht van de sterkste. Vele discriminerende, mensonterende stromingen hebben zich sterk ontwikkeld dankzij de evolutietheorie; denk aan het nazisme, fascisme en het zionisme. Buitengewoon opportunistische stromingen die hun eigen belang boven het belang van de maatschappij zetten en deze belangen met alle gewelddadige middelen, ten koste van alles en iedereen nastreven. Zelfs ten koste van zichzelf.

Het probleem zit hem tegenwoordig in de belangen van bedrijven die er baat bij hebben dat mensen zich gedragen als spontane, trendvolgend, koopgrage malloten die zich maar al te graag in de schulden steken om zich te voorzien van allerlei nietszeggende prullaria. Commerciële instellingen hebben namelijk absoluut geen baat  bij weldenkende, zelfstandige mensen die elke aankoop doen met de nodige financiële en praktische overwegingen.

Maar om nog even oppervlakkig terug te komen op ons hoofdonderwerp toeval; aangezien we niet alle aspecten en dieptes van de verzoeking kunnen verlichten geven we kort nog een samenvatting en een conclusie.

Toeval is een ondankbare en een trotse manier om alle gebeurtenissen waarvan je maar een bepaald gedeelte van ziet op deze manier te verklaren. Toevalligheid is het mistige en mysterieuze broertje van willekeurigheid en willekeurigheid is niets meer dan onwetendheid.

Alles gebeurt met De Wil van God (swt) en vele gebeurtenissen zul je in je nieuwe geboorte pas begrijpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.