Vervang je zij-lijn – Doe aangifte tegen de genocide in Palestina

Via Wijblijvenhier

Aangifte doenMaak gebruik van onderstaande aangiftes, ze zijn kant en klaar opgesteld door advocaat Haroon Raza. Het enige wat je nog moet doen is bovenaan, en onderaan jouw naam, geboortedatum, plaats en datum van de dagtekening vermelden. Laten we vandaag een verschil maken met zijn allen!

Print deze uit, postzegel erop en zet er als je toch bezig bent ook #nietinmijnnaam op de envelop. Opsturen naar Contact Landelijk Parket Locatie Rotterdam, postbus 395 3000 AJ Rotterdam. Klaar!

– BEGIN AANGIFTE –

Landelijk Parket
De Hoofdofficier van Justitie
Fax +31 (010) 496 6012

Ondergetekende, [JOUW NAAM], geboren [JOUW GEBOORTEDATUM] doet hierbij aangifte en verzoekt vervolging in te stellen op grond van de navolgende strafbare feiten:

Commune delicten:

Voorbereidingshandelingen met betrekking tot moord/doodslag (Artikel 287/289 jo. 46 Sr);

Voorbereiding van opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is en/of levensgevaar voor een ander te duchten is (Artikel 157 jo. 46 Sr);

Deelneming aan een organisatie met het oogmerk op het plegen van (terroristische) misdrijven als bedoeld in art. 140(a) Sr;

Voorbereiding of bevordering van terroristische misdrijven (Artikel 96, lid 2, Sr);

Werven voor de gewapende strijd (Artikel 205 Sr);

Danwel medeplichtigheid bij de bovenvermelde strafbare feiten.

Internationale misdrijven

Medeplichtigheid aan de misdrijven genoemd in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 WIM en wel in de vorm van;

Medeplichtigheid aan Genocide ex Artikel. 3 WIM;

Medeplichtigheid aan het misdrijf tegen de menselijkheid van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval opzettelijk doden, uitroeiing en andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstiglichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt en deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking ex. Artikel 4 WIM;

Medeplichtigheid aan overtreding van de misdrijven zoals in omschreven in art. 5 WIM en wel door zich in een internationaal gewapend conflict schuldig te maken aan een van de ernstige inbreukenop de Verdragen van Genève, te weten de volgende feiten begaan tegen door genoemde verdragenbeschermde personen opzettelijk te doden, opzettelijk veroorzaken van ernstig lijden, zwaar lichamelijk letsel of ernstige schade aan de gezondheid, grootschalige opzettelijke en wederrechtelijke vernietiging en toe-eigening van goederen zonder militaire noodzaak en de dood of ernstig lichamelijk letsel met zich brengen dan wel de gezondheid in ernstige mate benadelen:

–       het doen van aanvallen op de burgerbevolking of individuele burgers;

–       het uitvoeren van een niet-onderscheidende aanval waardoor de burgerbevolking of burgerobjecten worden getroffen, in de wetenschap dat een zodanige aanval buitensporig verlies van mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan burgerobjecten zal veroorzaken;

–       het uitvoeren van een aanval tegen werken of installaties die gevaarlijke krachten bevatten, in de wetenschap dat een zodanige aanval buitensporig verlies van mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan burgerobjecten zal veroorzaken;

–       het doen van aanvallen op onverdedigde plaatsen of gedemilitariseerde zones;

–       het doen van aanvallen op een persoon in de wetenschap dat hij buiten gevecht verkeert;

–       het opzettelijk en in strijd met de Verdragen van Genève en het Aanvullende Protocol (I) begaan van praktijken van apartheid of andere onmenselijke en onterende praktijken die een aanslag op de menselijke waardigheid vormen en zijn gebaseerd op rassendiscriminatie;.

–       het opzettelijk aanvallen richten op burgerobjecten, dat wil zeggen objecten die geen militair doel zijn;

–       het opzettelijk een aanval inzetten in de wetenschap dat een dergelijke aanval bijkomstige verliezen aan levens of letsel onder burgers zal veroorzaken of schade aan burgerobjecten of omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu zal aanrichten, die duidelijk buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten concrete en directe algehele militaire voordeel;

–       het aanvallen of bombarderen, met wat voor middelen ook, van steden, dorpen, woningen of gebouwen die niet worden verdedigd en geen militair doelwit zijn;

–       het gebruik van kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden, zoals kogels met een harde mantel die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien is van inkepingen;

–       het begaan van wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling;

–       het gebruikmaken van de aanwezigheid van een burger of een andere beschermde persoon teneinde bepaalde punten, gebieden of strijdkrachten te vrijwaren van militaire operaties;

–       het opzettelijk gebruikmaken van uithongering van burgers als methode van oorlogvoering door hun voorwerpen te onthouden die onontbeerlijk zijn voor hun overleving, waaronder het opzettelijk belemmeren van de aanvoer van hulpgoederen zoals voorzien in de Verdragen van Genève;

–       het opzettelijk aanvallen richten op de burgerbevolking als zodanig of op individuele burgers die niet rechtstreeks aan vijandelijkheden deelnemen;

–       het opzettelijk aanvallen richten op gebouwen, bestemd voor godsdienst, onderwijs, kunst, wetenschap of charitatieve doeleinden, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden samengebracht, mits deze geen militair doelwit zijn;

–       het ontnemen van het recht van een persoon die door de Verdragen van Genève of artikel 85, tweede lid, van het Aanvullende Protocol (I) wordt beschermd om eerlijk en volgens de toepasselijke regels te worden berecht;

–       het overbrengen door de bezettende mogendheid van gedeelten van haar eigen burgerbevolking naar het door haar bezette gebied of de overbrenging van de gehele bevolking van het bezette gebied of van een deel daarvan binnen of buiten dat gebied in strijd met artikel 49 van het Vierde Verdrag van Genève;

en/of

Medeplichtigheid aan in een niet-internationaal gewapend conflict zich schuldig maken aan het opzettelijk aanvallen richten op de burgerbevolking als zodanig of op individuele burgers die niet rechtstreeks aan vijandelijkheden deelnemen en het opzettelijk aanvallen richten op gebouwen, bestemd voor godsdienst, onderwijs, kunst, wetenschap of charitatieve doeleinden, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden samengebracht, mits deze geen militair doelwit zijn ex Artikel 6 WIM

en/of

Medeplichtigheid aan in het geval van een internationaal of niet-internationaal gewapend conflict zich schuldig maken aan een schending van de wetten en gebruiken van de oorlog anders dan bedoeld in de artikelen 5 of 6, waarbij bij de schending de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander te duchten is en een of meer wandaden begaan tegen de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende en onterende behandeling ex. artikel 7 WIM.

Naar de mening van ondergetekende hebben de hieronder genoemde verdachten zich aan bovengenoemde strafbare feiten schuldig gemaakt:

 1. Diverse Nederlandse staatsburgers, wie vrijwillig deel hebben genomen en nog immer deelnemen aan de Gaza oorlog in 2014 als onderdeel van de Israeli Defence Force danwel andere onderdelen van de Israëlische strijdkrachten;
 1. Stichting Sar-El Nederland, gevestigd te Amsterdam:

Voorgenoemde stichting is sedert haar oprichting in 1988 verantwoordelijk voor het ronselen van vrijwilligers. De geronselde vrijwilligers worden gedurende minimaal drie weken door het IDF (ofwel: Israel Defense Forces) ingezet in de verzorgende sector of op de militaire bases door heel Israel. De Stichting Sar-El is aldus verantwoordelijk c.q. medeplichtig aan de bovengenoemde misdrijven, aangezien zij wist of mocht vermoeden dat haar werkzaamheden en het inzetten van vrijwilligers, middels IDF, op o.a. militaire bases door heel Israël zouden leiden tot het begaan van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven;

 1. Familie NN: Vader Ab, moeder Arja en hun kinderen Albert (23), Margreet (22), Bram (20) en Hanneke (18)

(http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3706019/2014/07/30/Nederlands-gezin-op-werkvakantie-in-leger-Israel.dhtml);

Uit het genoemde artikel blijkt dat deze personen zich vrijwillig via Stichting Sar-El hebben ingezet om de IDF te ondersteunen;

 

 1. Chamoetal Zeidler en Cathy Waiswaser aka Tiger Lily Waiswaser
  (zie Programma Knevel en Van den Brink d.d. 29 juli 2014 en een documentaire over deze personen, via ondermeer:

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.tvuitzendinggemist.nl/uitzending/32245/nederland-1/knevel-van-den-brink/jonge-nederlandse-vrouw-in-leger-israel-di-29-juli-2014-23-00.html

http://www.npo.nl/holland-doc/08-05-2013/EO_101200925)

Deze twee personen zijn naar Israël gereisd om zelf mee te vechten met de IDF in Gaza;

FEITEN:

De staat Israel is een notoire schender van mensenrechten. Dit blijkt onder andere uit vele rapporten van Amnesty International, Human Rights Watch, de United Nations High Commissioner for Human Rights, B’tselem, en vele andere mensenrechtenorganisaties. Het kan gezegd worden dat het al geruime tijd een feit van algemene bekendheid is dat Israel mensenrechten en het oorlogsrecht op grote schaal heeft geschonden en nog immer schendt.

Inmiddels is de IDF sinds 8 juli 2014 bezig met een luchtoffensief, welk offensief op 17 juli 2014 is voortgezet als grondoffensief.

De schending van het Nederlands strafrecht, mensenrechten en het oorlogsrecht bestaan, voorzover van belang in het kader van het commune strafrecht en de WIM, onder andere uit de volgende handelingen:

Het aanvallen van religieuze gebouwen, onder andere moskeeën;

 1. Het aanvallen van een speelplaats in Gaza;
 2. Het aanvallen van een markt;
 3. Het aanvallen van scholen, waarvan het bekend was dat daar burgers naartoe waren gevlucht;
 4. Het aanvallen van huizen/gebieden, waarvan de IDF eerst had gezegd dat die veilig waren en burgers juist daar naartoe moesten vluchten;
 5. Het bestoken van overige burgerdoelen, waaronder huizen van burgers waarvan er geen bewijs is dat deze voor militaire doelen worden gebruikt;
 6. Het voeren van een blokkade van Gaza, waardoor voedsel en medische- en andere noodzakelijke goederen en elektriciteit niet of in onvoldoende mate kunnen worden ingevoerd;
 7. Het martelen van burgers en anderen die gevangen worden genomen;
 8. Het opsluiten van burgers en anderen zonder enige vorm van proces;
 9. Het weerhouden van de Palestijnse bevolking om binnen Gaza en de Westelijke Jordaanoever en daarbuiten te reizen;
 10. Het opzettelijk doden van ambulancemedewerkers door deze dood te schieten danwel met bomben/raketten te bestoken;
 11. Het opzettelijk doden van VN-medewerkers door deze dood te schieten danwel met bomben/raketten te bestoken;
 12. Het opzettelijk doden van journalisten;
 13. Het vernietigen van woningen waarbij de bewoners nog binnen zijn, waardoor deze (waaronder vele kinderen) zijn gestorven;
 14. Het vernietigen van boomgaarden en andere goederen, waardoor de Palestijnse bevolking van iedere bron van inkomsten wordt verstoken;
 15. Het vernietigen van bedrijven en kantoren van Palestijnse burgers;
 16. Het gebruiken van de burgerbevolking als menselijk schild;
 17. Het zonder proces executeren/doden van personen met een beschermde status onder de Geneefse Conventies;
 18. Het doden van demonstranten op de Westelijke Jordaanoever;
 19. Het bewust vernietigen van de civiele infrastructuur van de bezette gebieden;

Dit is een niet-limitatieve opsomming van de vele schendingen van mensenrechten en misdaden van Israel en de IDF. Ingeval u een aanvulling hierop wenst, dan verneem ik zulks gaarne.

De genoemde personen en de rechtspersoon Stichting Sar-El, zjjn als medepleger aan te merken, danwel zijn zij medeplichtig en wel door zelf deel te nemen aan de aanvallen door de IDF als onderdeel daarvan, danwel het handelen dan wel nalaten in strijd met de hierboven genoemde misdrijven, danwel het ondersteunen van de IDF bij de bovenvermelde misdrijven.

Daarbij is van belang dat het een en ander blijkt uit verschillende rapporten en stukken.

In het bijzonder wijzen wij u op de berichtgeving rondom de aanval op Gaza, alsmede op rapporten van Human Rights Watch, B’Tselem, Amnesty International en UNRWA.

(zie ondermeer :

http://www.hrw.org/news/2014/07/09/palestineisrael-indiscriminate-palestinian-rocket-attacks

www.btselem.org/gaza_strip/20140713_palestinians_killed_in_illegal_attacks_on_houses

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-conflict-questions-and-answers-2014-07-25

http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl

http://www.eajg.nl)

Wat vaststaat is dat de genoemde personen en de rechtspersoon een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de voornoemde misdrijven.

Daarmee zijn zij pleger, medepleger, danwel medeplichtig aan diverse commune misdrijven, alsook misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide aangezien zij wisten danwel konden weten dat door hun handelen en nalaten zij bijdroegen aan de eerder genoemde misdaden. Wat medeplichtigheid aan deze Internationale misdrijven betreft, dient aanknoping gezocht te worden in de in artikel 25 van het verdrag van Rome, in het bijzonder lid 3 sub c en d omschreven medeplichtigheid, dat luidt als volgt:

Artikel 25, lid 3 sub c:

 “For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;”

Artikel 25, lid 3 sub d:

“In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:


(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;”

Ik verzoek derhalve tegen voornoemde verdachten ter zake als hiervoor omschreven een opsporingsonderzoek en strafvervolging in te stellen.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het heeft de ondertekenaars van deze aangifte/verzoek tot vervolging oprecht verbaasd dat de Minister, danwel een ander overheidsorgaan, geen gebruik heeft gemaakt van artikel 23 van de Paspoortwet ten aanzien van personen waarvan op voorhand via de media bekend was, dat zij ofwel rechtstreeks deel zouden nemen aan de hierboven omschreven strafbare feiten, danwel deze zouden ondersteunen.

Het lijkt er helaas op dat er in dit kader met twee maten wordt gemeten. Wij wijzen u ondermeer op de toepassing van artikel 23 van de Paspoortwet met betrekking tot zogenaamde Jihadstrijders en mogelijk komende wetswijziging specifiek voor Syriegangers.

[PLAATS], [DATUM]

[JOUW NAAM]

One Comment

 1. Laat me raden, likoed.
  Aangifte doen tegen apartheidstaat Israel is zeker ook antisemitisch of is Israel een apartheidstaat noemen antisemitisch of is een monoloog houden over wat wel en wat niet antisemitisch is zeker ook antisemitisch. Of is fietsen antisemitisch omdat je dat geen technologie gebruikt van Israel…

  Alles wat je niet bevalt antisemitisch noemen is wel een manier om de definitie van het woord helemaal uit te hollen en het te ontdoen van haar kracht als begrip.

  Wees dus opgepast Marokkanen want voor je het weet wordt je voor antisemiet uitgemaakt, ondanks dat je (onbewust) een semiet bent. En als ik even mijn Zappers mag quoten; “je hebt niet geleefd als je niet voor antisemiet wordt/bent uitgemaakt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.