Vervang je zij-lijn – Doe aangifte tegen de Staat der Nederlanden

aangifte_tegen_staatVia de ommekeer

Ben je de wandaden van je vertegenwoordigers helemaal beu? Vind je de monopolie op valutacreatie on-eerlijk? De onophoudelijke oorlogen tegen soevereine staten mens-onterend? De haat in de MEDIA tenenkrommend? Doe aangifte tegen de Staat Der Nederlanden.

 

AANGIFTE TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN

1. Hoogverraad, wegens het samenzweren van deze Regering en voorgaande Regeringen met Banken, Media, Multinationals, EU, EC.

2. Opzettelijk zonder democratische steun en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over gedragen aan een niet gekozen ondemocratische instantie, die is opgericht door een op Nazi gestoelde ideologie in de persoon van WALTER HALLSTEIN : Vooraanstaande Nazi jurist -en hoofdarchitect van de ‘EU Brussel’.

3. Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap van een criminele organisatie ( EU, VN, IMF, Bilderberggroep, NATO ) om een fascistische dictatuur te steunen tegen de wil van de bevolking,

4. Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen door deze huidige Regering Rutte II met een overvloed aan leugens, bedrog, manipulatie van overheden, Media en de Kerk tegen de bevolking.

http://www.niburu.nl/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth/

http://www.niburu.nl/strafzaak-tegen-britse-kroon-en-vaticaan-hoe-nu-verder/

5. Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het structureel onteigenen op illegale gronden van de Burgers middels CO2 heffingen, belastingen en accijnzen, met als doel bewust de ondergang van de Economie te bewerkstelligen en armoede te creëren. Artikel 310 Wetboek van strafrecht :

6. Het overdragen van GELD CREATIE aan een particuliere instelling die ook nog onterecht een onschendbaarheid geniet volgens de door de EU en onwettige ondemocratische instelling. Geld wordt gecreëerd uit het niets, hebben enkel de waarde die we samen afspreken, maar             ook hier wordt door het bijdrukken van geld uit het niets, de waarde van de bestaande             hoeveelheid mee ondermijnt, en volgens de inflatie de spaarders en rekening houders op een slimme manier onteigend. Deze instellingen kunnen niet aantonen dat de gelden die worden verstrekt 3 generaties in hun bezit zijn. Tevens hebben ze geen tegenwaarde die een aflossing rechtvaardigen. Zie link   van bijlage. https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

7. Door het instemmen van onze Regering en op grote schaal verspreiding van zeer schadelijke Chemicaliën als Barium, Strontium, Aluminium en overige schadelijke Chemicaliën waarbij Poging tot doodslag ten laste gelegd wordt. Deze stoffen die door de Chemische- en Farma-industrie op grote schaal geproduceerd worden met een winstoogmerk en deze door de NATO stelselmatig over ons verspreid worden ( Chemtrails ) en eveneens vergiftiging van het drinkwater. http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-chemtrails-while-landing/

8. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ( Chemtrails ) door deze Farma en Chemische industrie. Ons ziek te maken en de leefomgeving opzettelijk zware schade toe brengen, aan oppervlaktewater en lucht, waardoor een ontzettende bodemvervuiling plaatsvindt.

9. Het discrimineren van een deel van de samenleving, (werklozen en bijstand ontvangers) door stigmatisering op valse gronden, die het gevolg zijn van genomen Regeringsbeleid met als doel de samenleving opzettelijk te destabiliseren en spanningen onder de bevolking aan te wakkeren.

10. Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte (ouderen bestelen van hun opgebouwde rechten) Waar zijn die 50,9 miljard euro’s van het Spaarfonds voor de AOW gebleven? Hier is wederom diefstal en machtsmisbruik gepleegd : http://www.sdnl.nl/kluun.htm

11. Het willen invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015. Dit door mensen die mede door de schuld van deze regering in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang met sancties als strafkorting op hun WWB uitkering.

12. Zonder toestemming van en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten onderdrukken middels oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking in Oekraïne, Irak, Afghanistan ) dit alles om landen te destabiliseren en in de schulden te dwingen, waardoor grondstoffen van betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door multinationals die binnen de EU voor deze wetgevingen lobbyen. :

13. Deze Regering verzaakt zijn plicht om Burgers die in een vreemde krijgsmacht deelnemen aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, het Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen.

14. Het opzettelijk negeren van de toestroom asielzoekers. Het weigeren om de grenzen te sluiten voor personen die op valse gronden, onterecht en met hulp van de EU en Ontwikkelingssamenwerking, nu een massaal toestromen van andere culturen en Nederland overspoelen, om daarna weer door deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan de nieuwkomers. Dit op kosten van de Autochtone bevolking die een gelijke behandeling onthouden wordt.

15. Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard tot een totaalbedrag van ca. € 454 miljard en we moeten nog garant staan voor € 620 ESM. Ik voel me gegijzeld door onze eigen regering:

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/25/next-checkt-nederland-geeft-het-esm-een-blanco-cheque/

16. Het bewust kapot maken van de middenstand door het opleggen van lastenverzwaringen voor burgers ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals en uitbreiden van overheden, burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden.

17. Landverraad, door de staat op te heffen tegen de wens van de bevolking ( Grondwet referendum 2005, 63% tegenstemmen ) en deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan ons opdringen als zijnde een voldongen feit. ( Door samenwerken met een totaal corrupte en niet transparante instelling als de EU )

18. Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken, met als doel een ongewenste onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken onder dwang van het monetaire systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.

19. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang van Multinationals en daarmee het schenden van mensenrechten, dit door het opdringen van GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie, Banken die geld scheppen uit het niets, door list en bedrog. Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde mogendheden als de EU met een niet-transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet in ons belang is.

20. Belangenverstrengeling van STAAT, Banken, Koningshuis, Media en Industrie, om een fascistische dictatuur door te drukken en het creëren naar een onmenselijke samenleving, door het openlijk steunen van pedofilie en schenden van de rechten van de zwakkeren uit onze samenleving, met als doel om de massa te onderdrukken en uit te buiten, door machtsmisbruik.

21. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten, waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend. Dit gefaciliteerd door het Feit, dat er geen zelf corrigerend -en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is ingebouwd als een Constitutioneel Hof, die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is vanuit de midden-, grootbedrijven en multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en onpartijdigheid getoetst.

22. Door het onrechtmatig opeisen van de erfenis van Koning Willem III, de huidige ‘Koninklijke familie’ wederom ten onrechte aanspraak maakt op het koningschap, aangezien deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten, waardoor Nederland onder Duits bestuur is komen te vallen. Hierdoor is de grondwet die nu wordt gehanteerd onwettig en vallen we ten gevolge van de handelingen van Koningin Wilhelmina, als een provincie onder Duitsland: zie link bijlage van de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf

23. Op grond van gelijke behandeling in rechten en plichten verwijs ik tevens naar een aangifte van strafbare feiten gepleegd door de toenmalige Koningin Beatrix, Beatrix van Oranje- Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat). Bron: zie diverse linken met onderbouwde feiten. http://maudoortwijn.files.wordpress.com/2013/11/brief-artikel-12-procedure- mo-nov-23-2013-hoofd.pdf

http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/13/artikel-12-procedure-bericht-ontvangen-leest-u-zelf-het-dossier-nog-eens/

http://rondehuis.blogspot.nl/

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a. krant Nunspeet 1976)

24. Door het systematisch doden van pasgeborenen en jonge kinderen in Ierland door prominenten volgens de informatie die bekend gemaakt werd door Kevin Annett, via Youtube, geeft dit aanleiding tot een uitgebreid onderzoek door het OM en justitie, te verifiëren of personen als wijlen Prins Friso, Minister President Mark Rutte, investeerder Soros zich schuldig hebben gemaakt om op jonge weerloze kinderen te jagen voor eigen seksueel genot en opwinding, zie link met de aantijging. https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/extra-het-explosieve-artikel-over-elsevier-arendo-joustra-oltmans-en-friso-de-friso-brief-van-oltmans-het-demmink-commentaar-van-joustra

https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

25. Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting van de Nederlandse burgers/kiezers gehandeld als een bezettingsmacht. Door keer op keer totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zodoende in een nep-democratie te hebben gelokt (denk EU-referendum, denk aan de onlangs gepropagandeerde ‘overwinningsuitslag’ van D66) . Het uiteindelijke doel is het Nederlandse volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’ de politieke richting heeft bepaald. Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit weggeweest. Als een smeulend vuurtje aanwezig, om dan eind dertiger jaren weer in volle hevigheid te ontvlammen. Diegenen (politici en anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid steunen, maken zich schuldig aan hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het bewust vernietigen van een gezonde leefomgeving en het dwingen tot slavernij, dit hand in hand gaand met het tolereren van machtsmisbruik.

 


Persoonlijke motivatie tot het doen van aangiften.

 

Ik, ( voornamen en Naam ) wil hier kenbaar maken welke persoonlijke beperkingen en gevolgen ik ervaar door de in diverse punten van de aanklacht naar voren gebrachte feiten.

Door mij werd aan niemand het recht of toestemming gegeven tot het plegen van eerder genoemde feiten.

Verder maak ik me grote zorgen over de ontwikkelingen die ik de laatste tijd heb opgemerkt en heb sterk de indruk dat we stelmatig door de politiek opzettelijk naar deze situatie gemanoeuvreerd worden.

 

Ontwikkeling van Agenda 21

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma, de tekst van Agenda 21, werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling. Zie ook de onderstaande link die de werkelijke opzet van dit verdrag laten zien:

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide

Ook Nederland speelt hier een zeer belangrijke rol in, via deze regering en de monarchie.

In 2008 heeft de toenmalige Minister van Justitie en Veiligheid de grondwet aangepast met artikel 60 en artikel 120 waardoor de verantwoordelijke personen en instellingen niet door een rechter getoetst mogen worden, ook hier is sprake van landverraad tegen de eigen bevolking.

Berichten op de Georgia Guidestones

Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.

1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in permanente balans met de natuur.

2. Leid wijselijk de voorplanting – verbeter bekwaamheid en diversiteit.

3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.

4. Regel hartstocht – geloof – traditie – en alle dingen met getemperde redelijkheid.

5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.

6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in een wereldrechtbank.

7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.

8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.

9. Prijs waarheid – schoonheid – liefde door het streven naar oneindige harmonie.

10. Wees geen kanker op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur.

De door de Nazi’s en kartelvorming van Politiek, Multinationals, Banken en het Vaticaan heeft men het streven nooit opgegeven om een ‘wereld regering’ te vormen. Dit is herhaaldelijk door diverse politici uitgesproken als zijnde de Nieuwe Wereld Orde (NWO benoemd door diverse presidenten uit het verleden) en het streven van de EU om deze mede ten uitvoer te brengen).

Zie de volgende punten van mijn conclusie:

1. Het bevolkingsaantal op aarde drastisch wil verminderen,

2. De milieutheorie wil promoten,

3. Een wereldoverheid wil oprichten,

4. Een nieuwe spiritualiteit wil bevorderen.

5. GOD (Goud, Olie en Drugs, zijn de pijlers van de NWO New World Order)

http://www.klokkenluideronline.is/2014/06/miljoenen-doden-moeten-economie-redden/

Gezien het intellectueel vermogen van deze regering die ver onder de maat is van wat je van een regering verwachten mag, spreek ik dan ook de hoop uit dat in de toekomst een psychisch onderzoek wordt gedaan, voordat een persoon in deze politiek plaats kan nemen, de toets criteria zouden in mijn beleving moeten zijn: testen op integriteit, IQ, EQ en sociale evenwichtigheid.

Omdat we toekomstige corruptie moeten voorkomen, voorbeelden hiervan zijn het Fyra-drama, en nu de F-35 JFS : http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/shots_fired_shots_fired.html

Ik neem het de Politiek, Banken, Media en de Koning uiterst kwalijk, dat men bewust aanstuurt op een totale Chaos en stel ze aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

Ik wens geen Oorlog met welke soevereine staat dan ook om de belangen van deze Elite te dienen.

Door al deze bewust veroorzaakte spanningen voel ik mij beperkt in mijn vrijheid om een leven te kunnen leiden dat ik zou willen leven, ik ben gedwongen tot een slaafs bestaan om deze zelf benoemde Elite te dienen.

Mijn talent wordt onderdrukt om me verder te ontwikkelen op creatief, emotioneel, spiritueel en financieel vlak.

Ik ben de overtuiging toegedaan, dat we bewust ziek gemaakt worden door het streven van de NWO ons te vergiftigen met alle middelen en het GMO-voedsel, de Monsanto rommel.

Daar er op zo een breed front de aanval is ingezet onder valse voorwendselen van de politiek op de bevolking ervaar ik diverse klachten:

Financieel totaal geplunderd en buitengesloten om een waardig bestaan te kunnen hebben.

Psychische klachten die voortkomen door deze uitzichtloze situatie.

Lichamelijke klachten door een leven lang dienen van dit corrupte systeem.

Sociaal buitengesloten daar ik geen middelen heb om me sociaal verder te kunnen ontwikkelen.

Ik wil gebruik maken op het recht van schade verhaal vanaf de datum van aangifte voor ieder genoemd strafbaar feit per gebeurtenis voor een bedrag van € 50.000,00 per keer.

Tevens is het mij bij wet verboden om een criminele organisatie te steunen, waardoor ik geen belasting kan en mag betalen om deze criminele activiteiten verder te steunen.

Ik verwacht, dat er door de politie wordt ingegrepen, gevolg gevend aan Artikel 93 WB SR

 

Artikel. 12 WB SV

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/12.html

1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ?s-Gravenhage bevoegd.

2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.

Aanvullende informatie:

http://topinfopost.com/2014/06/17/royals-killing-children-for-fun-hunting-parties

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council

https://wikispooks.com/ISGP/index.html

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_investigators.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_alleged_assassinations.htm

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_victims_and_witnesses.htm

 

Speciaal dank aan Rob Brekel, Gea Gibson en Tilasmi Frigge.

One Comment

  1. Een kleine samenvatting van de confrontatie met de PoPo uit Roosendaal.

    Eenmaal geprint, goed doorgelezen en ingevuld naar het politiebureau.

    “Uh meneer, dit kunnen we niet aannemen. Het is teveel. Een aangifte tegen de banken, media en de Staat” gaf de politiemeneer me mijn net uitgeprinte aangifte terug. Nog volledig verlamd en perplex van de omvang van de aangifte, legitimeerde deze zijn weigering aan het aantal bezoekers met een lokalere aangifte.

    “Kunt u niet een handtekeningactie houden?” Handtekeningen verzamelen voor een aangifte dacht ik bij mezelf. Het moet niet gekker worden.
    Waarop ik vriendelijk de heren bedankte voor hun tijd en inzet en mijn weg vervolgde naar huis voor een plan B. Het gerechtshof…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.