Category: Geloof

Recent Posts

De Qor’aan leert ons dat de profeet Mohammed (vzmh) zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament en de Qor’aan die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes, dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo’n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:”..om te vervullen (Matth 5:17-18)”

De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord ‘hun’ verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van ‘hun’ broeders verschijnen.

Wie zijn ‘hun’ broeders?

Profeet Abraham (vzmh) kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord ‘hun’ wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh).
Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten).

Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden
(Qor’aan 73:15)

Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes(vzmh) en Mohammed(vzmh). Mozes(vzmh) is evenals Mohammed(vzmh) geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader. Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

Mozes(vzmh) werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus(vzmh) werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes(vzmh).

* Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus (vzmh) kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen:
Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17)

Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor’aan staat:

En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (5:49)

Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus.

Mozes(vzmh) en Mohammed(vzmh) stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus (vzmh) werd door Allah verheven naar de hemel.

Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:

Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in den naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven.

Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden

Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament.

En toen Jezus zoon van Maria, zei: “O kinderen van Israël, ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn…..
(Qor’aan 61:6)

Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13

Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.

Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de ‘Geest der waarheid’ is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus (vzmh) over een andere:

En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven.

Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb.

Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: ” Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met ‘andere’? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven.

Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord ‘Periclytos’ de ‘prijzenswaardige’. Men heeft het woord ‘Periclytos’ echter veranderd in ‘Parecletos’ wat betekent ‘de trooster’. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor ‘geest’. Want het Griekse woord voor geest is ‘Pneuma’ en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit ‘andere Pneuma’ gezegd.

Jezus (vzmh) heeft het woord ‘Fhiriclit’ gezegd. Het woord ‘Fhericlit’ komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent ‘de prijzenswaardige’. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed.

Wij zijn van mening dat Jezus (vzmh) Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen.

De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord ‘geest’ uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord ‘profeet’ betekent:

Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is.

Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een ‘komende’ gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al.

Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26)

Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ….. (Johannes 16:7)

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

De zin ‘…dat Jezus Christus in het vlees gekomen is…’ legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is.

God openbaarde in de Qor’aan:

Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. (Qor’aan 5:17)

De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Qor’aan 5:75)

En wanneer Allah zal zeggen: “ O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: “Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. (Qor’aan 5: 116)

Overgave aan de Ene Ware God” – deze hele zin voor het ene woord ‘Islaam’.

Wat bedoelt men hier met ‘overgave’? Het betekent complete gehoorzaamheid, met liefde en wil. In Bijbelse taal betekent dit ‘de geboden in acht nemen’ of ‘de wil van God uitvoeren’. We vinden deze uitspraken op veel plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament. Hier volgen een paar voorbeelden.

In het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, onder de titel “De eisen van God”: “[Israël (een naam van de Profeet Jacob – aleyhi sallam), bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud naleeft; dan zal het u goed gaan.” [Deuteronomium (10:12-13)]

Dit vers geeft duidelijk aan, dat God van de mensen het volgende verlangt:

Hem te vrezen
Zijn paden te bewandelen
Van Hem te houden
Hem te dienen met hart en ziel
Zijn geboden te onderhouden

Eén zin die dit bovenstaande samenvat is het volgende “Complete, liefhebbende en welwillende overgave aan Hem” en één woord voor deze zin is “Islaam”.

Als God redelijk en rechtvaardig is, zal Hij niet het ene van de Israëlieten eisen en iets anders van de Arabieren, de Indische mensen of de Nederlanders. Hij is God voor alle mensen op de wereld; Hij is de Schepper van alles. Daardoor is het overduidelijk, dat God niets anders van de mens wil, dan dat hij een ‘Moslim’ (iemand die zich aan God overgeeft) jegens Hem is.

Niet alleen dit, God wil dat de mens door en door ‘Moslim’ is, op ieder ogenblik een ‘Moslim’ en een ‘Moslim’ waar hij zich ook maar bevindt, zoals we kunnen lezen onder de volgende titel “Het grote gebod” in Deuteronomium: “Hoor, o Israël: de Heer onze God is één Heer. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd deze woorden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.” [Deuteronomium (6:4-9)]

Dezelfde boodschap werd door alle Profeten van God verkondigd. Enkele voorbeelden uit het Oude Testament:

Jozua (aleyhi sallam) in zijn afscheidsrede: “En Jozua zei tegen de mensen: ‘Gij zijt getuigen tegen jullie zelf, dat jullie hebben gekozen voor jullie Heer, om Hem te dienen.’ En zij zeiden: ‘Wij getuigen.’ ‘Wel, daarom leg de vreemde goden die onder jullie zijn terzijde’, zei hij, ‘en neig jullie harten naar de Heer God van Israël.’ En de mensen zeiden tegen Jozua: ‘De Heer onze God zullen we dienen en Zijn stem zullen we gehoorzamen.'” [Jozua (24: 22-24)]

Samuël (aleyhi sallam) sprak zijn volk toe: “Indien Gij de Heer zult vrezen en Hem zult dienen en Zijn stem zult gehoorzamen en niet tegen de geboden van van uw Heer in opstand komt, dan zult zowel Gij als de koning die over u regeert de Heer God blijven volgen…. maar ik zal u de goede en het rechte pad onderwijzen; vrees slechts de Heer en dien Hem in waarheid met geheel uw hart.” [I Samuël (12: 14&24)]

David (aleyhi sallam) instrueerde Salomon (aleyhi sallam): “Toen David zijn einde voelde naderen, droeg hij zijn zoon Salomon op: ‘Ik moet nu heengaan, net als iedereen. Wees sterk en laat zien dat je een man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer, je God: gehoorzaam Hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet er onderneemt.” [I Koningen (2:1-3)]

Salomon (aleyhi sallam) adresseerde zijn gemeente: “Dat alle mensen van de aarde mogen weten dat de Heer God is en dat er niemand anders is. Laat uw hart daarom perfect met de Heer onze God zijn, om Zijn statuten te bewandelen en Zijn geboden te onderhouden, zoals heden.” [I Koningen (8:60-61)]

In het Nieuwe Testament ontdekken we dat Jezus (aleyhi sallam) hetzelfde onderwijst; de geboden te onderhouden en de wil van God te volgen, met andere woorden zich over te geven aan de wil van God.

Enkele voorbeelden :

Het eeuwige leven door overgave aan Gods bevelen: “En aanschouw, er kwam iemand en die zei tegen hem: ‘Goede meester, welke goedheid kan ik doen, opdat ik het eeuwige leven zal hebben?’ En hij zei tegen hem: ‘Waarom noem je mij goed? Er is geen goed, behalve Eén, dat is God, maar als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden'” [Mattheüs (19:16-17)]

Het koninkrijk der hemelen door overgave aan de wil van God: “Niet iedereen die tegen mij zegt: ‘Heer, Heer’ zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, behalve hij die de wil van mijn Vader die in de hemel is, uitvoert.” [Mattheüs (7:21)]

Zelfs het woord ‘overgave’ is gebruikt: “Geef jullie daarom over aan God” [ Jacobus (4:7)]

Hoe mooi Jezus (aleyhi sallam) zijn islamitische missie verklaarde: “Mijn vlees is om de wil van Hem Die me heeft gezonden te doen en Zijn werk af te maken” [Johannes (4:34)]

Hoe nederig Jezus (aleyhi sallam) zijn overgave aan God had getoond: “Van mezelf kan ik niets doen; zoals ik het hoor, zo oordeel ik, want ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader, die me gestuurd heeft.” [Johannes (5:30)]

Jezus (aleyhi sallam) erkende Moslims (degenen die zich aan God overgeven) als zijn broeders en zusters: “Want wie ook maar de wil van mijn Vader Die in de hemel is doet, hij is mijn broeder en zuster en moeder.” [Mattheüs (12:50)]

* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18

* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18

* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18

* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22

* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13

* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12

* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11

* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1

* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13

* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3

* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6

* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39

* Zal na de Messias komen; Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7

* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13

* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6

* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8

* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8

* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8

* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10

* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4

* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Habakuk 3:6-7, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8

* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44

* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10

* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7

* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5

* Zal met een Wet komen; Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4

* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19

* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12

* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17

* Zal de Arabieren verzamelen bij het heilige Huis van God; Jesaja 60:7, Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9

* Zal koning worden; Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43

* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5

* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10

* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9

* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13

* Zijn komst zijn uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:6-10

* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21

* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41

* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35

* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25

* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2

* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35

* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17

* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psal

Verder willen we u niet onthouden van het volgende vers waarin God duidelijk maakt wat zijn dienaren zeggen over Hem en Zijn boodschappers.

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Een der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (Qor-aan 5:73)

Het verhaal van een blanke man die zijn geloof had verloren en uit bitterheid de halve wereld besmet met zijn visie van de wereld. Het verlies van zijn dochter Anne Elizabeth Darwin (1841 – 1851) was een zware slag voor Charles Darwin. Vanwege haar dood raakte hij verbitterd en werd ongelovig of anders gezegd agnost.

Door zijn ongeloof begon hij de wereld heel anders te bekijken. Hij was ervan overtuigd dat de mens geëvolueerd was uit de aap. Dat zijn voorouders dus apen waren en dat het leven een vorm van strijd was. Want hij was er zelf van overtuigd dat de ontwikkeling van levende wezens af hangt van de strijd van het bestaan. De sterken winnen en overleven en de zwakken sterven uit. Deze strijd om het bestaan gold ook voor de mens. Naast zijn racisme, bood het werk van Thomas Malthus “Een essay over het principe van de bevolking” een bron van inspiratie voor de Engelse naturalist.

Door het verspreidden van deze valse ideeën die de individuen naar meedogenloosheid en wreedheid leidden, moest de mensheid het in de 20ste eeuw duur vergelden; denk aan het fascisme, socialisme en het nazisme. Adolf Hitler geïnspireerd door het werk van Darwin richtte zich op tot het creeëren van een gehele nieuwe raciale hiërarchie (Ubermensch) met alle gevolgen van dien.

Het Darwinisme is de verborgen wortel van het terrorisme, dat de wereld al eeuwenlang teistert, zonder dat we het weten. Want het is deze ideologie dat geweld en conflict als iets natuurlijks ziet. Verder kan je ook vaststellen dat mensen die terroristische handelingen plegen in de naam van een godsdienst geen echte gelovigen zijn. Het zijn echte Sociaal-Darwinisten en geen oprechte gelovigen ondanks de mantel van godsdienst.

Het is niet meer dan normaal dat de evolutietheorie van Darwin in verband wordt gebracht met de gewelddadige ideologieën van de afgelopen eeuw. Darwin zag de blanke als verder ontwikkeld dan de zwarte. In zijn boek “The descent of man” wat hij na The origin of spieces uitgaf, sprak hij openlijk over zijn superioriteitsgevoel. Hij beschouwde de zwarte mensen gelijk aan gorilla’s, en dat zij op den duur uitgeroeid of vervangen zouden worden. En hij zei “in de nabije toekomst, zullen de beschaafde rassen van de mens zeker de primitieve rassen over de wereld uitroeien en vervangen.” Deze onzinnige ideeën vormde vervolgens de “wetenschappelijke basis” voor het racisme.

Wetenschappers hechten veel waarde aan de oppervlakkige overeenkomsten, tussen mens en aap. Behalve deze overeenkomsten kan men niet zeggen dat de aap dichter bij de mens staat dan een ander dier. Sterker nog; als het men het intelligentieniveau beschouwt als criterium, dan is de honingbij, dichter bij de mens en in sommige aspecten zelfs superieur. Een aap blijft een aap en verschilt wat bewustzijnsniveau niet van een paard of een hond. De mens is een bewust wezen met een sterke wil, denk-, spreek-, beslis- en oordeelsvermogen.

En vanwege het gebrek aan concreet bewijs om het denkbeeld van de aapmens te ondersteunen, een denkbeeld dat voortdurend door de media en de evolutionistische academische kringen wordt meegegeven. Maar de wetenschappers laten zich hierdoor niet tegenhouden, nee hoor. Waarom op zoek gaan naar de missing link, als je er ook een kan maken. De Piltdown mens is een voorbeeld van deze methode. Een kaak van een orang-oetan en een menselijke schedel!! En laten we de Nebraska-mens niet vergeten. Niets meer dan een tand van een uitgestorven varken.

Ten einde raad begonnen de evolutionisten te zoeken naar levende overgangsschakels, een van de wreedste hiervan is het verhaalvan de pygmee Ota Benga. Deze werd namelijk door een onderzoeker in Congo gevangen genomen. Hij had een vrouw en kinderen en geketend en opgesloten in een kooi, zoals een beest, werd hij naar de VS meegenomen, waar de wetenschappers hem aan het publiek toonden in de St. Louis World Fair, tezamen met allerlei soorten apen en zij introduceerden hem als ‘de overgangsschakel die het dichtst bij de mens staat’. Na jarenlang gevangenschap en een behandeling als een beest, pleegde Ota Benga uiteindelijk zelfmoord.

De evolutietheorie probeert geen verklaring te geven over het ontstaan van het leven. Het probeert alleen enigszins de opeenvolgende stadia te verklaren. Want wetenschap zonder geloof/geweten is de zelfmoord van de ziel.

Abiogenese daarentegen is de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong van het leven. Een charlatan van een Stanley Miller heeft in het verleden gefraudeert met onderzoeken door de oorspronkelijk oersoep aan te passen met ammoniak. Uit het onderzoek zijn vervolgens alleen evenredige linksdraaiend aminozuren als rechtsdraaiend. En dit allemaal om te bewijzen dat de Big Bang een puur toevallige gebeurtenis is geweest.

Hoe verdwaald kan je zijn om alle tekenen van God te ontkennen?

De werkelijkheid is helder en duidelijk. Al het leven is het resultaat van een volmaakt ontwerp van een superieure schepping. Die Schepper is Allah. Een andere uitleg van het ontstaan van leven spreekt zichzelf automatisch tegen en doet de principes van de redelijkheid geweld aan.

Toestand ongelovige

Zij hebben harten, waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als vee, nee nog erger dan dat, zij zijn de achtelozen! (Soera al-Araf:179)

Op de Dag dat Hij jullie zal roepen en jullie zullen antwoorden met lofprijzing

en gehoorzaamheid en jullie zullen denken dat jullie (in deze wereld) maar een

korte tijd hebben verbleven! (Soera Al-Isra:52)


Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen:

“Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die

het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat

maar wisten!

(Soera Al-Moeminoen:112-4)

De atmosfeer

En wij hebben de hemel gemaakt tot een beschermend dak; niettemin wenden zij zich van Deze tekenen. Koran hfst 21 vers 32

Uitleg de Atmosfeer: De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen. Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn.

Read More

Is het niet vreemd hoe we elkaar tegenwoordig behandelen? Is het niet ondankbaar hoe we met onze planeet omgaan? Is het niet gek dat men overal bang voor is? Is het niet een leugen om een oorlogsmissie te bestempelen als een vredesmissie? Is het niet apart dat men meer respect heeft voor een theo dan voor een vrome moslima? Is het niet discriminerend dat een Nederlander een Afrikaan is als deze iets negatiefs doet en een Nederlander is, als deze sterft voor Nederland? Is het niet vanzelfsprekend dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en dat geen enkel mens het recht heeft om de ander om te brengen vanwege deze woorden?

Is het niet verachtelijk dat politici zoals Wilders misbruik maken van de vrijheid van meningsuiting door een kloof te creeëren tussen de autochtonen en allochtonen, en de maatschappelijke problemen toe te spelen aan de allochtonen? Is het niet vervolgens de bange, laagopgeleide Nederlander die partij kiest voor de Partij van Vrijheid, de Partij die met geen enkel ander partij compromissen kan sluiten, vanwege de extreem-rechtse agendapunten? Is het niet uit afgunst dat wanneer een AfroNederlander burgemeester wordt, de helft van de Rotterdammers moord en brand schreeuwt, terwijl men vanuit de politiek voortdurend probeert de alllochtonen aan de zijkant te betrekken bij maatschappelijke belangen? Is het niet juist een voorbeeldfiguur voor vele AfroNederlanders zoals Obama voor de gemiddelde schietgrage AfroAmerikaan? Is het niet meer dan normaal dat Nederlanders met een etnische achtergrond steeds vaker belangrijke functies gaan vervullen in plaats van het werk dat men deed in de jaren na de oorlog?

Is het niet te gek voor woorden dat onze regering in tijden van teruggang, men discussieert over de gelden van wapentuig, en daarnaast zogenaamde groeperingen zoals Hamas boycot? Is het niet een utopische gedachte dat men in plaats van moordende raketten, voedselpakketten dropt met de onlangs aangekochte vliegtuigen? Is het niet schandalig dat de helft van de wereldbevolking lijdt aan obesitas terwijl de andere helft sterft van de honger? Is het niet ondankbaar dat Nederlanders elke dag klagen over allerlei onbenullige zaken terwijl deze gezegend/vervloekt zijn met het vruchtgebruik van allerlei aardse goederen? Is het niet uit hebzucht dat de een kan genieten van het leven terwijl de ander lijdend door het leven gaat?

Is het niet de blanke die allerlei landen is binnengevallen voor haar schatten om vervolgens het land in staat van terreur achter te laten? Is het niet de blanke die vervolgens zijn straatje probeert schoon te vegen door zijn versie van de geschiedenis te vertellen aan de nakomelingen? Is het niet misselijk hoe onze regering probeert de bevolking te scheiden door middel van woorden als allochtoon en autotochtoon? Is het niet vreemd om te verwachten dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen? Is het niet wederom de christelijke/joodse blanke die overal chaos en wanorde zaait, om partijen tegen elkaar uit te spelen en er met de beenderen van de slachtoffers vandoor te gaan als een hond?

Is het niet alleszeggend dat eeuwenlang Israel de Palesteinen in grote getale systematisch vermoord, zonder dat er maar gesproken wordt over genocide? Is het niet normaal dat de Palesteinen zich verzetten tegen het onrecht? Is het niet slecht dat vervolgens onder gezag van Israel andere westerse landen uit angst voor repercussies meer landen bezetten? Is het niet logisch dat een oorlog eenmaal een verloren zaak is voor alle betrokken of deze er nu voor kiezen of niets te kiezen hebben? Is het niet de meeste laffe daad van Nederland, om zonder vragen te stellen, Amerika te steunen met de illegale bezetting van het Midden-Oosten, sinds de uitlevering van de joden aan de nazi’s tijdens de 2e Wereld Oorlog? Is het niet een feit dat bij de huidige omstandigheden in de Gazastrook niemand baat heeft behalve de Israelische zionisten? Is het niet duidelijk te zien dat de Israelische regering bewust weigert te praten met Hamas uit angst tot een verstandhouding te komen? Is het niet uit pure schijnheiligheid en corruptie van alle Europese en Amerikaanse leiders om na de verkiezingen in Palestina de partij met de meeste stemmen, de soennistische Hamas, niet te erkennen en weigeren te praten? Is het niet onverbeterlijk van President Netanyahu om de Palesteinen anno 2009 de toegang te verbieden tot de Heilige Moskee in Oost-Jeruzalem om er te bidden? Is het niet de meeste verachtelijke daad van de joden om moslims de toegang tot de gebedsplaatsen te weigeren?

Is het niet verlichtend dat alle monotheistische een boodschap dragen van vrede en harmonie in tegenstelling tot het darwinisme en materialisme, waar de mens zich hoort te gedragen als een dier en dat oorlog heel natuurlijk is, beter bekend als het recht van de sterkste? Is het niet gevaarlijk dat we onze kinderen eerder opvoeden met de evolutieleer in plaats van het scheppingsverhaal? Is het niet een hoge mate van stoutmoedigheid van de christenen om meerdere aan God (Jezus, de Heilige Geest, God; de Drie Eenheid) toe te voegen? Is het niet smerig dat veel priesters als gevolg van de onthouding maar met hun behoeften tot kleine kinderen komen? Is het niet het Christendom en het Jodendom dat sinds de zogenaamde verlichting aan het doodbloeden is, terwijl het zuivere geloof, het geloof van onze grootvader Ibraham, de Islam, steeds meer aanhangers krijgt? Is het niet John Toland die in 1696 al beweerde dat de Bijbel deels een vervalsing was; iets wat toen al eeuwenlang bekend was onder de moslims?  Is het niet uit afgunst en hoogmoedigheid van de christenen en joden om de laatste profeet van Allah, Mohammed (vrede zijn met hem) niet te erkennen vanwege zijn afkomst? Is het niet uit arrogantie van de christenen om alleen Jezus te erkennen en te aanbidden, terwijl het Allah is die de Messias Isa heeft geschapen en het God is die jouw aanbidding waard is? Is het niet Mohammed vrede zij met hem die waarschuwde hem niet te vereren zoals de christenen Jezus vereren? Is het niet Allah die naar elk volk een boodschapper heeft gestuurd met blije tijdingen en om deze te waarschuwen voor het kwaad van hun eigen neigingen? Is het niet diezelfde neigingen wat christenen en joden belemmert in de erkenning van het zegel van de profeten? Is het niet een onvolledigheid om te zeggen over Jezus dat hij wonderen verrichtte, want het is alleen met Gods toestemming dat Jezus wonderen verrichtte? Is het niet een grote leugen om te geloven dat de boodschapper Jezus echt is gekruisigd om te sterven voor de zonden van zijn volk? Is het niet Allah die Isa heeft doen laten verrijzen, om vervolgens een van zijn discipelen te doen laten lijken op Isa?

Is het niet de onwetendheid van moslims in sommige gebieden om de regels verkeerd te interpreteren in zo´n hoedanigheid dat bijvoorbeeld vrouwen die vreemdgaan gestenigd worden en dat homo´s opgehangen worden, terwijl in de Quran duidelijk staat vermeld dat wanneer iemand spijt betuigt na zijn onzedelijke daad je deze persoon geen kwaad mag aandoen in welke vorm dan ook? Is het niet diezelfde gebrek aan kennis en inzicht wat de Islam een slecht beeld geeft? Is het niet de bewuste manipulatie van informatie door de media betreffende de leefwijze van moslims van het Westen om over te gaan tot illegale bezettingen? Is het niet duidelijk dat vrouwen binnen de Islam meer recht, vrijheid en respect krijgen en verdienen dan binnen welk geloof dan ook? Is het niet te gek voor woorden dat normale burgers in Westere landen zo ver afgedwaald zijn dat ze bereid wanorde en verderf te zaaien door andere burgers in verre landen in grote getalen om te brengen? Is het niet de normale leefwijze van de christenen om te leven volgens het oog om oog, tand om tand principe?

Is het niet ondankbaar van de Nederlander om tijdens de herdenkingen van de 2e Wereld Oorlog alleen maar te denken aan de slachtoffers en de Amerikaanse gealieerden, terwijl in dezelfde periode duizenden Franse Afrikanen hebben meegevochten en gestorven voor de vrijheid van Nederland? Is het niet duidelijk hoeveel joden destijds zijn uitgeleverd door enerzijds Nederland en anderzijds Marokkko? Is het niet laag bij de grond van de Nederlander om zijn buurman waar deze al jaren lang naast woont, te verraden aan de nazi’s, bij de eerste de beste gelegenheid?

Is het niet een grote leugen van Obama om tijdens de voorverkiezingen te praten over vrede door het terughalen van de troepen, om vervolgens extra troepen te versturen naar het Midden-Oosten? Is het niet helder dat elke poging om de orde te herstellen door het versturen van extra troepen naar het Midden-Oosten, door de vrijheidsstrijders wordt gezien als een gewonnen slag? Is het niet erg hypocriet dat Hillary Clinton namens de Amerikaanse overheid verlangt dat de Iraanse overheid ophoudt met het opwekken van nucleaire energie, terwijl Amerika over meer dan 90 nucleaire fabrieken bezit?

Is het niet een terroristische daad om landen te bezetten, diens bevolking systematisch uit te moorden door middel van fosforbommen en andere wapens die verboden zijn volgens het verdrag van Geneve? Is het niet meer dan normaal dat vroeg of laat iemand zich gaat verzetten tegen dit onrecht met welke middelen dan ook? Is het niet propaganda dat de Nederlander drijft alleen de reactie op de bezetting zien en te veroordelen? Is het niet misselijk makend dat men bij een inval succesvol bepaalde groepen mensen zwart weet te maken met allerlei ongegronde verdachtmakingen om haar illegale bezetting te rechtvaardigen?

Is het niet overduidelijk dat Amerika en Israel aan alle critera voldoen als het gaat om terroristische schurkenstaten? Is het niet de Patriot Act, de adminstratieve straf van Israel, de marteling van vele onschuldige burgers, het experimentele gebruik van wapentuig in en rondom bewoonde gebieden, oorzaak van het terrorisme in deze wereld? Is het niet logisch dat Amerika gebaat was bij het neerstorten van de Twin Towers in New York, want zonder deze geplande demolitie was er immers geen excuus om de 3e Wereld Oorlog officieel te starten? Is het niet ziek dat je ten koste van je eigen burgers je bereid bent ze te bedriegen om vervolgens een ander land kaal te roven? Is het niet te gek voor woorden dat bij het aftreden van Bush jr er geen vragen gesteld werden en dat tot op heden nog geen partijen hebben opgestaan om Bush tot verantwoording te roepen, aangezien deze zijn politieke onschendbaarheid heeft verloren?

Is het niet een grote leugen dat langzaam wegsmelt als sneeuw voor de zon, want leugens zijn zwak en fragiel, net zoals het beleid van Bush?

Is het niet vies dat Saddam Hoessein uitgerekend op de dag van het offerfeest opgehangen werd? Is het niet een grote poppenkast dat we hebben gezien bij de val Saddam Hoessein om de wereld een schijnbeeld te geven van de situatie? Is het niet een teken van God dat onlangs een Nederlandse Marokkaan van de Nederlandse troepen werd geveld door een raket in Afghanistan? Is het niet de onrecht van het Westen om haar morele waarden op te dringen aan andere landen, terwijl deze zelf kampt met grote maatschappelijke problemen zoals het hoge percentage echtscheidingen, zelfmoordincidenten, de geslachtsdiscriminatie en de kloof tussen arm en rijk? Is het niet uit armoede dat het overgrote deel van de Amerikaanse militairen besluit deel te nemen aan de oorlog? Is het niet daarnaast uit gebrek aan inzicht van de Nederlandse militairen om in te zien dat het onrechtvaardig is om deel te nemen aan de oorlog? Is het niet dictoriaal van de Nederlandse regering om tegen de wil van de Nederlander toch besluit Amerika achterna te vallen? Is het niet meer dan genoeg geweest met alle onrecht?

Is het niet zichtbaar dat de geschiedenis zich blijft herhalen? Is het niet de politiek dat de volkeren tracht te onderscheiden met het Romeinse “verdeel en heers” principe? Is het niet het algemeen belang dat als eerste moet worden gediend in plaats van de belangen van de christelijke of de islamitische? Is het niet ironisch dat we met z’n allen betalen voor al die Nederlandse politici die zoveel haatzaaien, dat vele landen zijn toegang tot het land hebben verboden? Is het niet de hoogste staat van vrijheid dat ieder individu het recht heeft, om zijn vlag of van andere landen te verbranden, zonder een pak slaag te krijgen te krijgen van de autoriteiten?

Is het niet Obama die tijdens de voorverkiezingen beloofde transparantie te bieden in het Midden-Oosten conflict, en nu ondanks gerechtelijk bevel besluit de martelfoto’s niet openbaar te maken uit angst voor onrust in Afghanistan en Irak? Is het niet algemeen bekend dat beslissingen gemaakt zijn op basis van angst geen sterk fundament bieden ter ondersteuning van deze beslissingen? Is het niet Malcolm X die zei “Geef me liever een duivel die ken, dan een duivel die ik niet ken” daarmee refererend naar de huidige president van Amerika?

Is het niet om van te kotsen dat vandaag de dag er nog talloze grote Nederlandse ondernemingen zoals Shell, landen als Nigeria kunnen plunderen van hun olie, zonder dat de lokale bevolking daar een vergoeding voor krijgt? Is het niet gek dat de Somalische bevolking dan haar recht afdwingt door het enteren van commerciële schepen die langs de Somalische kust varen?

Is het niet ? Oordeel zelf