Tag: verzoeking

Recent Posts

Al sinds het Intelligente Ontwerp van onze over-over-over-over-over-over-grootvader Adam, hield de Trotse zich vijandig tegenover de mens. Een vorm van trots wat voorkwam uit onwetendheid want de ijdele vond zichzelf superieur omdat deze was ontworpen vanuit vuur en de mens uit as. Uit onwetendheid klom de Trotse in de mond van Adam en kwam er vervolgens aan de andere kant uit, met een opzwellende Trots als gevolg.

Nadat God(swt) Adam had vervolmaakt, blies Hij Zijn Levenslucht in Adam waarop Adam tot leven kwam als eerste mens, als voorbeeld van zijn Affectie, Zijn Vergevingsgezindheid en Zijn Barmhartigheid, waarop God (swt) Zijn Engelen de opdracht gaf om te bukken voor zijn Creatie. Met als gevolg dat alle Engelen bukten behalve de hoogmoedige en trotse Shaytaan wat hem de Hemel kostte.

De trotse duivel was door, in zijn ogen inferieure bestandsdelen van Adam, zo hoogmoedig geworden, dat zijn trots hem dusdanig verblinde van zijn eigen nietigheid, dat deze in zijn tijd zichzelf graag als een god aanschouwde. Waar trots al dan niet toe kan leiden …

Het was dus de trots die de duivel heeft verleid van zijn Hemel, een vorm van trots wat niet paste binnen het gegeven Koninkrijk van God(swt), waarop God(swt) de duivel uit de Hemel gooide. Als antwoord vroeg hij voor zijn overtreding uitstel tot het Dag des Oordeels, maar niet voordat deze zijn object van haat en nijd (Adam en Eva) meesleurde in zijn val, ondanks de Waarschuwingen van God(swt).

En na de val van de duivel, de deceptie van Adam en Eva, de Creatie van de Hemelen en de Aarde, bleef God(swt) de kinderen van Adam herinneren aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens hunzelf en om niet te luisteren naar de boze influisteringen van de Duivel. Want naast de Creatie van het zichtbare, creëerde God(swt) ook de vrije wil, een last die de Hemelen resoluut afwezen in tegenstelling tot de mens die haar draagde als een zegening.

Maar ondanks de vele Profeten, de Boeken of de Wonderen is er niet één boodschapper gestuurd naar de naties of zij betichten hem van valsheid. Van de Thora tot de Qoraan en van de Adam(vzmh) tot Mohammed(vzmh). De duivel heeft hier een groot aandeel in omdat de mens een vrije wil heeft, maar ook omdat de mens zijn hart kan openen of sluiten voor God(swt), alleen met de Welwillendheid van God(swt). Maar net als een oude Sesamdeur kan deze maar een paar keer geopend of gesloten worden, daarna blijft deze geopend(verlicht) of gesloten(verward).

Mensen die dus hun hart volgen en handelen naar hun geloof zullen datgene krijgen, overeenkomstig met wat zij deden en mensen die hun hart in een kluis hebben zitten en naar de duivel luisteren zullen verleid worden met een lege dop en de val kennen die de duivel zich eigen heeft gemaakt.

De duivel probeert mensen te verleiden met pokeren, alcohol en lust. Gokken wordt verpakt als een leuke avond uit totdat je het geld van je vrienden meeneemt en er wrok ontstaat onderling, want the house takes it all. Alcohol drinken is het vervangen van je verstand en je ethische overwegingen en gaat vaak samen met lust en geweld.

Je onthouden van de dingen die God(swt) ons verbood is een zegening en geen vloek ondanks de vercommercialiseerde, herhalende marketingleugens op tv, radio en internet. En doe niet zoals de veredelde sterren zoals een Kaka of een Rihanna want dit zijn je reinste duivels. God(swt) heeft de demonen aanlokkelijk gemaakt voor zij die hen willen volgen, misschien relevant in dit tijdperk van “followers” enzo.

Weet dat de tijd die je hier op tijd doorbrengt onderdeel is van een veel groter plan; een plan van God(swt) om onderscheid te maken tussen de Waarheid en de IJdelheid.

En verzak niet in de vele verzoekingen hier op Aarde, van neppe politieke vertegenwoordiging tot het voorbeeld van hoe een mens zich hoort te gedragen uitgedragen in de massamedia, die in de vorm van een “Dexter” of een “Californication” wordt gepresenteerd als zijnde normaal en uitdagend vergezeld met “het leven is kort” ad.

Al deze verzoekingen zijn een beproeving voor de gelovige mens en een hemel voor de ongelovige. En mocht je beproefd worden met een financieel vermogen, laat diezelfde zegening niet je vloek worden, een vloek die je naar de Hel leid, beste VVD-ers. Zoals zij die beproefd worden met geen financieel vermogen en dus in staat zijn in hun vloek de vruchten van hun zegening te kunnen plukken.

De vele verzoekingen die we tegenwoordig zien van het pokeren/gokken, de neppe politieke vertegenwoordiging, de drank, het goud/geld, de lust heeft als enige functie om jou te weerhouden aan de herdenking van God(swt). Want is het niet God(swt) die je heeft geschapen en je heeft voorzien van intellectuele, overwegende, mentale, lichamelijke en financiële rijkdom?

Weet dat je uiteindelijk niet de trotse en hoogmoedige loser van een duivel de schuld kan geven van je verzoeking, want deze heeft geen kracht over je, behalve de kracht die je hem geeft door de verboden van God(swt) in de wind te slaan.

Wees dus dankbaar en vervang je waan van hoogmoed en trots want we zijn zo nietig…

Laat de afsluiting een voorbeeld zijn van de significantie van de herdenking aan God(swt). Een citaat uit de werken (Masnavi-Ma’navi) van de verlichte Sufi-schrijver Rumi: “O mijn dienaren, zuiver jullie gedachten, want ze zijn mijn verblijfplaats”.

 

Als burger in Nederland ervaart iedereen democratie anders. De een ziet het belijden van zijn of haar religie als democratisch, de ander associeert democratie met de vrije meningsuiting en weer een ander is ronduit ontevreden over de manier hoe de politieke partijen omgaan met zijn stem. Zichtbaar vermoeid en versleten zijn onze vertegenwoordigers in het kabinet die wellicht zwichten vanwege gewetenskwesties. Naast dit voorhanden liggende gegeven kraakt en piept het poldermodel als een versleten en gedateerd systeem en toe aan vervanging.

Veel Nederlanders zijn trots op Nederland als een democratische staat. Zo trots dat ze andere landen die wellicht in een ander daglicht als democratisch kunnen ondergaan bestempelen als dictatoriaal. Zo trots dat ze niet in de gaten hebben dat Nederland helemaal geen democratisch land is sinds de invoering van het poldermodel. Het ochlocratie gehalte van Nederland is gelijk aan dat van Haiti.

Kan je spreken van een democratische regering als de partijen verkozen zijn en de beloftes aan de burgers niet nakomen? Kan je spreken van een volksdemocratie als de meerderheid van de burgers tegen een oorlog is, maar desondanks zonder de toestemming van de Nederlandse burgers toch een oorlog starten? Kan je spreken van een staat waarin het volk regeert, waarbij niemand de verantwoordelijkheid draagt?

Het poldermodel aan vervanging toe.

Het poldermodel is bedacht door Louis de Boland; een Fransman en geïntroduceerd in Nederland door Herman Schaepman en Guillaume Groen van Prinsteren. Het model heeft vele beperkingen als het gaat om het maatschappelijk en algemeen belang. Mede doordat verschillende politieke partijen verkiesbaar zijn en verschillende doelen hebben. Het poldermodel is in de loop der jaren niets meer geworden dan een instrument van de regering om de burgers in een waan te laten. Een instrument om de burgers collectief het zwijgen op te leggen voor vier jaar.

Je kunt niet gelijk spreken van een democratisch land zodra er verkiezingen plaatsvinden. Dat er slechts verkiezingen plaatsvinden is slechts één van de vele criteria. Want je hebt er als burger niets aan als je stem verwaarloosd wordt door een Bos, Balkenende, Hamer, Wilders of een Rutte. Doordat deze onderling in gevecht zijn met haar eigen partij en de oppositie. Hierdoor krijg je een land wat wellicht bekend staat als een democratisch land; een land dat wordt geleid door de burgers maar echter krijg je een land dat wordt geleid door gebrek aan eigen initiatief, door andere landen. Landen die het wellicht niet zo nauw nemen met het algemeen belang en eerder naar eigen belang kijken.

Het poldermodel is destijds in werking gezet door de Koningin en andere bekende staatslieden, omdat er geen andere manier bestond om de stemmen van de burgers te verkrijgen. Tegenwoordig zijn er inmiddels meer dan 8 miljoen DigiD-gebruikers. Dat is de helft van de Nederlandse bevolking. Verwijzend naar het gegeven dat de IT volop kansen biedt om de stemming te meten onder de burgers.

Het grote vooroordeel en de vertekende onwelwillendheid van de politiek om een ander systeem in te voeren is omdat zij, ons, de burgers onwaardig en onkundig achten om een land te runnen. Terwijl ons land het hoogste percentage hoogopgeleiden kent in Europa. De veredelde lieden zul je dus bij de introductie van het  V-model , hun haren van hun hoofd zien trekken, uit angst dat zij hun positie als edellieden zullen inleveren aan de burgers die zij voorheen “naar eer en geweten” dienden.

Het V-model als nieuwe instrument voor de burger.

Het V-model is een systeem waarin elke burger boven de achttien jaar zijn of haar stem kan laten gelden. Via een beveiligd systeem zoals de DigiD kunnen burgers periodiek collectief hun stem laten gelden, of het nu gaat om de aanschaf van defensiemateriaal, het starten van oorlogen of het verbeteren van de sociale maatschappelijke sfeer binnen het land. Het oneindige gekibbel in de 1e en 2e Kamer kan dan eindelijk voorbij zijn. De zogenaamde Kamervragen kunnen dan rechtsreeks, wellicht in een andere formulering, worden beantwoordt door de burgers zodra deze ingelogd zijn in het bovenstaande platform.

De rechten van de 1e en 2e Kamer vloeien dan over op de participerende burgers en dan hebben we het  over drie taken:

  • Controle op regeringsbeleid (recht van enquête)
  • Medewetgever (recht van amendement)
  • Vertegenwoordiging van de bevolking

Het V-model is een empirisch en een realtime-systeem waarin burgers zelf onderwerpen die zij belangrijk achten naar voren kunnen brengen, middels zogenaamde voorstellen. Uiteraard heeft de burger de vrije wil om te participeren of zijn stem te geven aan gemachtigde zoals men dat nu kent. Een criteria wat zeer belangrijk is voor de waarborging van eerlijke stemmingsronde is dat de stemmen open en volledig gepubliceerd worden.

Het V-model dat geïntroduceerd wordt door de redactie van VerVang is een systeem wat een actieve en betrokken maatschappij vergt. Dankzij de ontwikkelingen in communicatie en techniek is het model voor de gemiddelde Nederlandse burger erg toegankelijk. Daarnaast kunnen burgers die een actieve rol spelen in de stemmingsronde in aanmerking komen voor belastingkortingen of vergoedingen. Vergoedingen die nu in een bodemloze put in Den Haag terecht komen, maar dan eerlijk en evenredig verdeeld kunnen worden over de burgers van Nederland.

Dit model zorgt ervoor dat de burgers weer betrokken raken in de dagelijkse gang van zaken, omdat men dan ook daadwerkelijk zichtbaar inspraak kan hebben op actuele onderwerpen. Want wie van mening is dat een aantal vertegenwoordigers beter in staat zijn te oordelen over een aantal onderwerpen, vanwege diens geletterdheid of vaardigheid dan een maatschappij dat collectief zou doen, laat niets meer luchten dan diens onwetendheid en gebrek aan inzicht.

De weg naar het V-model.

Het afgelopen decennia hebben we met afschuw gekeken hoe het kabinet in steeds meer situaties ervoor koos om haar eigen belangen voorop te zetten in plaats van het algemeen belang, het belang van haar burgers. Vertoevend van de financiële middelen vergelijkbaar met de verwerpelijke hebzucht van de bankiers en nauwelijks verteerbaar door de burgers verwerkelijkte onze visie van het V-model.

Democratie voor de burger is een idee gebaseerd op vrijheid van de burgers (isegoria) verachtervolgd met het recht om te beslissen. Verwoed formuleer ik dat de burger zelf actief verbaal moet vechten tegen de verworvenheid van de vijanden van het V-model. Als burger, als volwaardig burger (want dat ben je als je hier woont),  hebben we de plicht onze verantwoordelijkheid te nemen van onze verzakking in het verleden. We kunnen het niet langer verzinken in een vicieuze verzuchting want we hebben niet voor niets een verzorgingsmaatschappij verwezenlijkt.

Verandering is een verademing als het gaat om een verenigd Nederland. Verwoordend verbeeld ik me een verbroederend en vrij Nederland waar de burger via een verbinding van een verfijnd automatiseringssysteem zijn of haar visie van Nederland verduidelijkt. Vertoornd verneem ik dat ondanks onze vermogendheid we onze vertegenwoordigers niet tot de verantwoording roepen als we zien dat 1 op de 10 burgers onder de armoedegrens leeft. Verwijzend naar de cijfers van CBS in de periode tussen 2004 en 2008. En hoe verbaasd en vertwijfeld zien we de gevolgen zich vormen als verachtelijke en verderfelijke gedrag binnen onze maatschappij.

Het V-model  heeft geen vorm van de 1e en 2e Kamer zoals we die tegenwoordig kennen. De huidige samenstelling verdwijnt en de debatten worden voortaan online gevoerd. Iedere burger krijgt dan de verantwoordelijkheid van de Kamers. De verantwoordelijkheid wordt dan evenredig verdeeld over elke burger in Nederland die 18 jaar en ouder is. Door het uitsluiten van de Kamers kunnen we onszelf ongeveer 50 tot 100 miljoen besparen en dit is slechts een ruwe schatting. De huidige rechterlijke instanties blijven onveranderd alleen de wetgevende en uitvoerende machten verschuiven direct naar ons. Verenigd en verbonden vertegenwoordigen we onszelf en verdwalen nimmer te meer in de verduivelde leugens van onze veelverdieners in de Kamers die we onze vertegenwoordigers noemen. Ministers kunnen na een verkiezing door ons wellicht vertrekken of blijven.

Laten we ons gezond verstand gebruiken en investeren in onze toekomst door tijd vrij te maken die je al op internet doorbrengt door even het land te runnen. Want dat is wel wat het systeem vraagt maar ook helemaal niet want je bent pas volledig vrij als je ook de vrijheid hebt om NIET te participeren. Het is slechts de wijze waarop je als burger je leven vervult en belijd, wat betekenis geeft aan je leven als burger.

Willen we echte verandering vergemakkelijken dan is een vernieuwing in de vorm van het V-model een vereiste voor onze vrijheid in Nederland. Vooral vanwege de externe factoren hebben we als land we onze eigen stem nodig en geen vraatzuchtige huichelaars. Mede vanwege de frequentie waarop we met het nieuwe systeem onze stem kunnen uitbrengen, versterkt ons land in het fundament. De stemmingsronden zijn zeer flexibel en zijn geschikt om op een dagelijkse, wekelijks of maandelijks termijn te organiseren. En bij bijzonderheden zoals uitnodigingen van de NAVO krijgen we als burger de brief en dan kan er simpelweg geen onduidelijkheid ontstaan als dit openbaar is. Verder kan het V-model geweldloos ingevoerd worden, en daarnaast bij een hoge mate van starheid, als ondersteund element worden ingevoerd.

Verwacht je weer een verdeeldheid en verachtelijke gedrag van onze vertegenwoordigers, verstuur dit artikel dan door naar je vrienden en verwanten. En verdedig uzelf met verstand, vrede en geloof. En verwacht niets van uw vertegenwoordigers enkel de verraderlijke en verachtelijke verzoeking in een vrij Nederland.

Het verhaal van een blanke man die zijn geloof had verloren en uit bitterheid de halve wereld besmet met zijn visie van de wereld. Het verlies van zijn dochter Anne Elizabeth Darwin (1841 – 1851) was een zware slag voor Charles Darwin. Vanwege haar dood raakte hij verbitterd en werd ongelovig of anders gezegd agnost.

Door zijn ongeloof begon hij de wereld heel anders te bekijken. Hij was ervan overtuigd dat de mens geëvolueerd was uit de aap. Dat zijn voorouders dus apen waren en dat het leven een vorm van strijd was. Want hij was er zelf van overtuigd dat de ontwikkeling van levende wezens af hangt van de strijd van het bestaan. De sterken winnen en overleven en de zwakken sterven uit. Deze strijd om het bestaan gold ook voor de mens. Naast zijn racisme, bood het werk van Thomas Malthus “Een essay over het principe van de bevolking” een bron van inspiratie voor de Engelse naturalist.

Door het verspreidden van deze valse ideeën die de individuen naar meedogenloosheid en wreedheid leidden, moest de mensheid het in de 20ste eeuw duur vergelden; denk aan het fascisme, socialisme en het nazisme. Adolf Hitler geïnspireerd door het werk van Darwin richtte zich op tot het creeëren van een gehele nieuwe raciale hiërarchie (Ubermensch) met alle gevolgen van dien.

Het Darwinisme is de verborgen wortel van het terrorisme, dat de wereld al eeuwenlang teistert, zonder dat we het weten. Want het is deze ideologie dat geweld en conflict als iets natuurlijks ziet. Verder kan je ook vaststellen dat mensen die terroristische handelingen plegen in de naam van een godsdienst geen echte gelovigen zijn. Het zijn echte Sociaal-Darwinisten en geen oprechte gelovigen ondanks de mantel van godsdienst.

Het is niet meer dan normaal dat de evolutietheorie van Darwin in verband wordt gebracht met de gewelddadige ideologieën van de afgelopen eeuw. Darwin zag de blanke als verder ontwikkeld dan de zwarte. In zijn boek “The descent of man” wat hij na The origin of spieces uitgaf, sprak hij openlijk over zijn superioriteitsgevoel. Hij beschouwde de zwarte mensen gelijk aan gorilla’s, en dat zij op den duur uitgeroeid of vervangen zouden worden. En hij zei “in de nabije toekomst, zullen de beschaafde rassen van de mens zeker de primitieve rassen over de wereld uitroeien en vervangen.” Deze onzinnige ideeën vormde vervolgens de “wetenschappelijke basis” voor het racisme.

Wetenschappers hechten veel waarde aan de oppervlakkige overeenkomsten, tussen mens en aap. Behalve deze overeenkomsten kan men niet zeggen dat de aap dichter bij de mens staat dan een ander dier. Sterker nog; als het men het intelligentieniveau beschouwt als criterium, dan is de honingbij, dichter bij de mens en in sommige aspecten zelfs superieur. Een aap blijft een aap en verschilt wat bewustzijnsniveau niet van een paard of een hond. De mens is een bewust wezen met een sterke wil, denk-, spreek-, beslis- en oordeelsvermogen.

En vanwege het gebrek aan concreet bewijs om het denkbeeld van de aapmens te ondersteunen, een denkbeeld dat voortdurend door de media en de evolutionistische academische kringen wordt meegegeven. Maar de wetenschappers laten zich hierdoor niet tegenhouden, nee hoor. Waarom op zoek gaan naar de missing link, als je er ook een kan maken. De Piltdown mens is een voorbeeld van deze methode. Een kaak van een orang-oetan en een menselijke schedel!! En laten we de Nebraska-mens niet vergeten. Niets meer dan een tand van een uitgestorven varken.

Ten einde raad begonnen de evolutionisten te zoeken naar levende overgangsschakels, een van de wreedste hiervan is het verhaalvan de pygmee Ota Benga. Deze werd namelijk door een onderzoeker in Congo gevangen genomen. Hij had een vrouw en kinderen en geketend en opgesloten in een kooi, zoals een beest, werd hij naar de VS meegenomen, waar de wetenschappers hem aan het publiek toonden in de St. Louis World Fair, tezamen met allerlei soorten apen en zij introduceerden hem als ‘de overgangsschakel die het dichtst bij de mens staat’. Na jarenlang gevangenschap en een behandeling als een beest, pleegde Ota Benga uiteindelijk zelfmoord.

De evolutietheorie probeert geen verklaring te geven over het ontstaan van het leven. Het probeert alleen enigszins de opeenvolgende stadia te verklaren. Want wetenschap zonder geloof/geweten is de zelfmoord van de ziel.

Abiogenese daarentegen is de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong van het leven. Een charlatan van een Stanley Miller heeft in het verleden gefraudeert met onderzoeken door de oorspronkelijk oersoep aan te passen met ammoniak. Uit het onderzoek zijn vervolgens alleen evenredige linksdraaiend aminozuren als rechtsdraaiend. En dit allemaal om te bewijzen dat de Big Bang een puur toevallige gebeurtenis is geweest.

Hoe verdwaald kan je zijn om alle tekenen van God te ontkennen?

De werkelijkheid is helder en duidelijk. Al het leven is het resultaat van een volmaakt ontwerp van een superieure schepping. Die Schepper is Allah. Een andere uitleg van het ontstaan van leven spreekt zichzelf automatisch tegen en doet de principes van de redelijkheid geweld aan.

Toestand ongelovige

Zij hebben harten, waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn als vee, nee nog erger dan dat, zij zijn de achtelozen! (Soera al-Araf:179)

Op de Dag dat Hij jullie zal roepen en jullie zullen antwoorden met lofprijzing

en gehoorzaamheid en jullie zullen denken dat jullie (in deze wereld) maar een

korte tijd hebben verbleven! (Soera Al-Isra:52)


Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen:

“Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die

het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat

maar wisten!

(Soera Al-Moeminoen:112-4)