Tag: volksvertegenwoordigers

Recent Posts

Als burger in Nederland ervaart iedereen democratie anders. De een ziet het belijden van zijn of haar religie als democratisch, de ander associeert democratie met de vrije meningsuiting en weer een ander is ronduit ontevreden over de manier hoe de politieke partijen omgaan met zijn stem. Zichtbaar vermoeid en versleten zijn onze vertegenwoordigers in het kabinet die wellicht zwichten vanwege gewetenskwesties. Naast dit voorhanden liggende gegeven kraakt en piept het poldermodel als een versleten en gedateerd systeem en toe aan vervanging.

Veel Nederlanders zijn trots op Nederland als een democratische staat. Zo trots dat ze andere landen die wellicht in een ander daglicht als democratisch kunnen ondergaan bestempelen als dictatoriaal. Zo trots dat ze niet in de gaten hebben dat Nederland helemaal geen democratisch land is sinds de invoering van het poldermodel. Het ochlocratie gehalte van Nederland is gelijk aan dat van Haiti.

Kan je spreken van een democratische regering als de partijen verkozen zijn en de beloftes aan de burgers niet nakomen? Kan je spreken van een volksdemocratie als de meerderheid van de burgers tegen een oorlog is, maar desondanks zonder de toestemming van de Nederlandse burgers toch een oorlog starten? Kan je spreken van een staat waarin het volk regeert, waarbij niemand de verantwoordelijkheid draagt?

Het poldermodel aan vervanging toe.

Het poldermodel is bedacht door Louis de Boland; een Fransman en geïntroduceerd in Nederland door Herman Schaepman en Guillaume Groen van Prinsteren. Het model heeft vele beperkingen als het gaat om het maatschappelijk en algemeen belang. Mede doordat verschillende politieke partijen verkiesbaar zijn en verschillende doelen hebben. Het poldermodel is in de loop der jaren niets meer geworden dan een instrument van de regering om de burgers in een waan te laten. Een instrument om de burgers collectief het zwijgen op te leggen voor vier jaar.

Je kunt niet gelijk spreken van een democratisch land zodra er verkiezingen plaatsvinden. Dat er slechts verkiezingen plaatsvinden is slechts één van de vele criteria. Want je hebt er als burger niets aan als je stem verwaarloosd wordt door een Bos, Balkenende, Hamer, Wilders of een Rutte. Doordat deze onderling in gevecht zijn met haar eigen partij en de oppositie. Hierdoor krijg je een land wat wellicht bekend staat als een democratisch land; een land dat wordt geleid door de burgers maar echter krijg je een land dat wordt geleid door gebrek aan eigen initiatief, door andere landen. Landen die het wellicht niet zo nauw nemen met het algemeen belang en eerder naar eigen belang kijken.

Het poldermodel is destijds in werking gezet door de Koningin en andere bekende staatslieden, omdat er geen andere manier bestond om de stemmen van de burgers te verkrijgen. Tegenwoordig zijn er inmiddels meer dan 8 miljoen DigiD-gebruikers. Dat is de helft van de Nederlandse bevolking. Verwijzend naar het gegeven dat de IT volop kansen biedt om de stemming te meten onder de burgers.

Het grote vooroordeel en de vertekende onwelwillendheid van de politiek om een ander systeem in te voeren is omdat zij, ons, de burgers onwaardig en onkundig achten om een land te runnen. Terwijl ons land het hoogste percentage hoogopgeleiden kent in Europa. De veredelde lieden zul je dus bij de introductie van het  V-model , hun haren van hun hoofd zien trekken, uit angst dat zij hun positie als edellieden zullen inleveren aan de burgers die zij voorheen “naar eer en geweten” dienden.

Het V-model als nieuwe instrument voor de burger.

Het V-model is een systeem waarin elke burger boven de achttien jaar zijn of haar stem kan laten gelden. Via een beveiligd systeem zoals de DigiD kunnen burgers periodiek collectief hun stem laten gelden, of het nu gaat om de aanschaf van defensiemateriaal, het starten van oorlogen of het verbeteren van de sociale maatschappelijke sfeer binnen het land. Het oneindige gekibbel in de 1e en 2e Kamer kan dan eindelijk voorbij zijn. De zogenaamde Kamervragen kunnen dan rechtsreeks, wellicht in een andere formulering, worden beantwoordt door de burgers zodra deze ingelogd zijn in het bovenstaande platform.

De rechten van de 1e en 2e Kamer vloeien dan over op de participerende burgers en dan hebben we het  over drie taken:

  • Controle op regeringsbeleid (recht van enquête)
  • Medewetgever (recht van amendement)
  • Vertegenwoordiging van de bevolking

Het V-model is een empirisch en een realtime-systeem waarin burgers zelf onderwerpen die zij belangrijk achten naar voren kunnen brengen, middels zogenaamde voorstellen. Uiteraard heeft de burger de vrije wil om te participeren of zijn stem te geven aan gemachtigde zoals men dat nu kent. Een criteria wat zeer belangrijk is voor de waarborging van eerlijke stemmingsronde is dat de stemmen open en volledig gepubliceerd worden.

Het V-model dat geïntroduceerd wordt door de redactie van VerVang is een systeem wat een actieve en betrokken maatschappij vergt. Dankzij de ontwikkelingen in communicatie en techniek is het model voor de gemiddelde Nederlandse burger erg toegankelijk. Daarnaast kunnen burgers die een actieve rol spelen in de stemmingsronde in aanmerking komen voor belastingkortingen of vergoedingen. Vergoedingen die nu in een bodemloze put in Den Haag terecht komen, maar dan eerlijk en evenredig verdeeld kunnen worden over de burgers van Nederland.

Dit model zorgt ervoor dat de burgers weer betrokken raken in de dagelijkse gang van zaken, omdat men dan ook daadwerkelijk zichtbaar inspraak kan hebben op actuele onderwerpen. Want wie van mening is dat een aantal vertegenwoordigers beter in staat zijn te oordelen over een aantal onderwerpen, vanwege diens geletterdheid of vaardigheid dan een maatschappij dat collectief zou doen, laat niets meer luchten dan diens onwetendheid en gebrek aan inzicht.

De weg naar het V-model.

Het afgelopen decennia hebben we met afschuw gekeken hoe het kabinet in steeds meer situaties ervoor koos om haar eigen belangen voorop te zetten in plaats van het algemeen belang, het belang van haar burgers. Vertoevend van de financiële middelen vergelijkbaar met de verwerpelijke hebzucht van de bankiers en nauwelijks verteerbaar door de burgers verwerkelijkte onze visie van het V-model.

Democratie voor de burger is een idee gebaseerd op vrijheid van de burgers (isegoria) verachtervolgd met het recht om te beslissen. Verwoed formuleer ik dat de burger zelf actief verbaal moet vechten tegen de verworvenheid van de vijanden van het V-model. Als burger, als volwaardig burger (want dat ben je als je hier woont),  hebben we de plicht onze verantwoordelijkheid te nemen van onze verzakking in het verleden. We kunnen het niet langer verzinken in een vicieuze verzuchting want we hebben niet voor niets een verzorgingsmaatschappij verwezenlijkt.

Verandering is een verademing als het gaat om een verenigd Nederland. Verwoordend verbeeld ik me een verbroederend en vrij Nederland waar de burger via een verbinding van een verfijnd automatiseringssysteem zijn of haar visie van Nederland verduidelijkt. Vertoornd verneem ik dat ondanks onze vermogendheid we onze vertegenwoordigers niet tot de verantwoording roepen als we zien dat 1 op de 10 burgers onder de armoedegrens leeft. Verwijzend naar de cijfers van CBS in de periode tussen 2004 en 2008. En hoe verbaasd en vertwijfeld zien we de gevolgen zich vormen als verachtelijke en verderfelijke gedrag binnen onze maatschappij.

Het V-model  heeft geen vorm van de 1e en 2e Kamer zoals we die tegenwoordig kennen. De huidige samenstelling verdwijnt en de debatten worden voortaan online gevoerd. Iedere burger krijgt dan de verantwoordelijkheid van de Kamers. De verantwoordelijkheid wordt dan evenredig verdeeld over elke burger in Nederland die 18 jaar en ouder is. Door het uitsluiten van de Kamers kunnen we onszelf ongeveer 50 tot 100 miljoen besparen en dit is slechts een ruwe schatting. De huidige rechterlijke instanties blijven onveranderd alleen de wetgevende en uitvoerende machten verschuiven direct naar ons. Verenigd en verbonden vertegenwoordigen we onszelf en verdwalen nimmer te meer in de verduivelde leugens van onze veelverdieners in de Kamers die we onze vertegenwoordigers noemen. Ministers kunnen na een verkiezing door ons wellicht vertrekken of blijven.

Laten we ons gezond verstand gebruiken en investeren in onze toekomst door tijd vrij te maken die je al op internet doorbrengt door even het land te runnen. Want dat is wel wat het systeem vraagt maar ook helemaal niet want je bent pas volledig vrij als je ook de vrijheid hebt om NIET te participeren. Het is slechts de wijze waarop je als burger je leven vervult en belijd, wat betekenis geeft aan je leven als burger.

Willen we echte verandering vergemakkelijken dan is een vernieuwing in de vorm van het V-model een vereiste voor onze vrijheid in Nederland. Vooral vanwege de externe factoren hebben we als land we onze eigen stem nodig en geen vraatzuchtige huichelaars. Mede vanwege de frequentie waarop we met het nieuwe systeem onze stem kunnen uitbrengen, versterkt ons land in het fundament. De stemmingsronden zijn zeer flexibel en zijn geschikt om op een dagelijkse, wekelijks of maandelijks termijn te organiseren. En bij bijzonderheden zoals uitnodigingen van de NAVO krijgen we als burger de brief en dan kan er simpelweg geen onduidelijkheid ontstaan als dit openbaar is. Verder kan het V-model geweldloos ingevoerd worden, en daarnaast bij een hoge mate van starheid, als ondersteund element worden ingevoerd.

Verwacht je weer een verdeeldheid en verachtelijke gedrag van onze vertegenwoordigers, verstuur dit artikel dan door naar je vrienden en verwanten. En verdedig uzelf met verstand, vrede en geloof. En verwacht niets van uw vertegenwoordigers enkel de verraderlijke en verachtelijke verzoeking in een vrij Nederland.